PTSD Posttraumatisk stress

PTSD Posttraumatisk stress

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse som hjärnan inte kunnat återhämta sig ifrån. Personer som drabbats av PTSD återupplever den obehagliga händelsen i efterhand i form av flashbacks eller drömmar. Med hjälp av psykolog eller psykoterapeut finns det goda chanser att bearbeta din PTSD och minska dina symtom.


Vad är PTSD?

De flesta av oss människor är någon gång i livet med om en hemsk eller traumatisk händelse. Den jobbiga händelsen utlöser en stressreaktion och vi känner rädsla och obehag. Vanligtvis så återhämtar sig kroppen och hjärnan efter att händelsen inträffat.

Du som har varit med om en obehaglig händelse som kroppen och hjärnan inte kunnat återhämta sig från kan drabbas av PTSD.

PTSD kan uppstå efter en enskild händelse exempelvis efter en naturkatastrof, en trafikolycka, en förlust eller ett våldsövergrepp. Det kan också uppstå efter upprepade händelser såsom för människor som varit i krig, på flykt eller som upprepat våld i en nära relation.

Det obehagliga minnet innefattar ofta ett hot, upplevt eller reellt, mot personen som är med om det. Den är ofta också kränkande mot den personliga integriteten. Man skulle kunna säga att den obehagliga händelsen innefattar att man tappat kontrollen. När flera traumatiska händelser inträffat under en längre tidsperiod uppstår ofta det som kallas komplext PTSD.

Det är svårt att säga exakt varför PTSD uppstår men man kan enkelt förklara det som att PTSD innebär en fobisk reaktion på sina minnen. Precis som vid andra fobier vill personen undvika allt vad som påminner om minnet, eftersom det väcker ett starkt obehag. Att undvika minnet leder i sin tur till att PTSD växer sig starkare.

Det som händer vid PTSD är att hot-upplevelsen gör att vi inte skapar ett enhetligt minne. När vi är med om en händelse så inkodas ett minne i hjärnans minnescentral. I minnescentralen knyts alla aspekter av händelsen ihop; när det hände, hur det såg ut, hur det luktade, hur vi kände oss och vilket händelseförloppet var. Man kan tänka på det som om alla aspekter av minnet läggs i en låda som är specifik för händelsen. Om minnet blir korrekt inkodat så kan vi plocka fram lådan i ett senare skede när vi tänker på det.

När vi är med om en obehaglig situation och vi upplever oss hotade så aktiveras istället hjärnans larmcentral. Aktiveringen av larmcentralen tar upp så pass mycket tankekraft att minnescentralen inte lyckas skapa ett enhetligt minne. Även kroppen ställer in sig på att bli kvitt det hotfulla. Istället för att alla minnesaspekter läggs i en låda och blir ett enhetligt minne så blir det som små lösa fragment.

När vi tänker tillbaka på minnet så kan vi inte plocka fram en låda utan allt vi minns är hur larmcentralen aktiverades och hur vi upplevde hot och rädsla. De små fragmenten av minnesaspekter kan därför också utlösa den starka rädsloreaktionen eftersom de inte är kopplade till en kontext. Eftersom minnet inte är kopplat till en viss tidpunkt så känns det som att det är aktuellt även här och nu.

Eftersom minnet inte är kopplat till en viss tidpunkt så känns det som att det är aktuellt även här och nu.

Hur vet man om man har PTSD?

Det är helt normalt att uppleva obehag efter en traumatisk händelse även i efterhand. Hur lång tid det tar att bearbeta en händelse kan se olika ut för olika individer. Om besvären däremot är förhindrande i vardagen på grund av sin kraftfullhet under den första månaden efter händelsen eller om besvären fortsätter även efter ett halvår så kan det röra sig om PTSD.

Vanligtvis har personer ett eller fler av dessa symtom vid PTSD:

Du får flashbacks i form av drömmar eller minnesbilder som gör att du återupplever den traumatiska händelsen

När du återupplever händelsen känns det som att det händer ”här-och-nu” och det väcker starkt obehag

En lukt, ett särskilt objekt, en person eller en plats kan utlösa dina flashbacks och därför undviker du dessa och isolerar dig

Du är lättskrämd och känner dig ofta otrygg på ett sätt som du inte gjorde före den obehagliga händelsen

Du har svårt att slappna av och har sömnproblem

Du har svårigheter med att koncentrera dig och glömmer ofta bort saker

Du upplever vissa fysiska symtom såsom huvudvärk efter spända käkar, magont eller hjärtklappning

Hur kan man behandla PTSD?

Om du lider av PTSD finns det ett flertal metoder för dig att arbeta med för att minska dina symtom. Du kan själv försöka organisera eller skriva ner det som hänt, men ofta är det svårt att bearbeta minnet på egen hand eftersom du upplever ett starkt obehag inför det. Det kan därför vara bra att få hjälp med sina besvär av en psykolog eller psykoterapeut.

De vanligaste terapiformerna för att bota PTSD är:
  • KBT - Kognitiv Beteendeterapi (KBT) I traumafokuserad KBT kan psykologen hjälpa dig att närma minnet under kontrollerade och trygga former, så att den fobiska reaktionen uteblir.
  • EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (ögonrörelseterapi) I EMDR kan du genom att prata om den obehagliga händelsen samtidigt som du utför ögonrörelser ge hjärnan en chans att bilda ett enhetligt minne och därmed minska symtomen för PTSD.
  • Psykodynamisk terapi - eller narrativ exponeringsterapi. Den narrativa exponeringsterapin innebär att du pratar om det som hänt så att den jobbiga obehagskänslan inför det till slut uteblir. Behandlingarna går ut på att återta kontrollen över den obehagliga händelsen, så att du kan kontrollera när du själv vill tänka på minnet.

SAMMANFATTNING

PTSD drabbar den som varit med om en eller flera traumatiska händelser som kroppen och hjärnan inte kunnat återhämta sig från. Om flera obehagliga händelser inträffat under en längre tid utvecklas ibland komplext PTSD. En person som drabbats av PTSD återupplever den obehagliga händelsen och vet inte alltid vad det är som utlöst flashbacken. Anledningen till att man får PTSD är att det inte bildats ett enhetligt minne i hjärnans minnescentral. Med hjälp av av en psykolog eller psykoterapeut kan terapiformer såsom traumafokuserad KBT eller EMDR ge dig goda chanser att bli fri från din PTSD.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

FLER ARTIKLAR