Separationsångest

Separationsångest

Att skiljas från en betydelsefull person eller trygg plats är något som skapar känslor i oss alla, och ibland kan dessa känslor bli så starka att de resulterar i ångest. Separationsångest är ett mångfacetterat fenomen som kan visa sig på olika sätt, och drabba både vuxna och barn. Om separationsångesten håller i sig under lång tid och orsakar lidande och problem i det dagliga livet, finns det goda skäl att försöka reda ut varför separationer väcker så starka reaktioner i en, och vad man kan göra för att lära sig leva med dem.


Har du ångest för att bli lämnad?

Separationsångest kan komma till uttryck genom att man:

 • I en faktisk eller tänkt separation från hemmet eller en viktig person drabbas av stark oro och ångest.
 • Känner sig orimligt rädd för att närstående ska bli sjuka eller råka ut för olyckor, eller för att man själv ska drabbas och på så vis separeras från betydelsefulla personer.
  • Är rädd för, eller inte alls klarar, att lämna hemmet. Det kan då handla om att man inte går till jobbet eller skolan, men också om att inte vilja gå ut för att göra fritidsaktiviteter, ägna sig åt nöjen eller träffa vänner eftersom man då separeras från hemmet och viktiga personer där. Man kan ha så starka obehagskänslor inför att lämna och sova utanför hemmet att man inte kan åka på resor, varken med skolan eller jobbet, eller på semester.
  • Upplever kraftfulla fysiska uttryck som huvudvärk, magsmärtor, illamående och kräkningar när man skiljs från en viktig person, och ibland kan dessa problem uppkomma bara vid tanken på att behöva skiljas från någon.
 • Inte sällan kan separationsångest påverka våra relationer till närstående på ett negativt sätt. Det kan också innebära att man har svårt att genomföra viktiga förändringar såsom att lämna en relation man själv inte mår bra i, att flytta eller att byta jobb.

Om stark oro och ångest påverkar en under lång tid och på ett sätt som gör att man begränsas i att göra det man vill och behöver i sitt dagliga liv, kan man ta hjälp av en terapeut för att försöka förstå varför man har det som man har det, och vad man kan göra för att må mindre dåligt över separationer.

Vad är separationsångest, och vad beror det på?

För små barn är separationsångest en naturlig del av utvecklingen. Eftersom det lilla barnets överlevnad är beroende av relationen till dess vårdnadsgivare är det viktigt att denna anknytningsrelation skapar starka känslomässiga band som säkerställer att vårdnadsgivaren och relationen kommer finnas kvar – bara så kan barnet överleva.  

”Den protestreaktion som barn uppvisar vid separation, och den ilska som driver protestbeteendet, har just denna funktion: att återupprätta det livsviktiga bandet.”

— Tor Wennerberg, Själv och tillsammans

Att separeras från viktiga personer skapar starka känslor eftersom det i barnets upplevelsevärld kan verka livshotande, och separationsångesten syftar då till att göra vårdnadsgivare uppmärksamma på barnets behov av omvårdnad och beskydd.

Under barnets första levnadsår grundläggs tidiga anknytningsmönster, och det är viktigt att vara uppmärksam på hur barnet interagerar med sina anknytningspersoner. Reaktioner i relation till separationer säger något om barnets upplevda trygghet. I åldern 14 - 18 månader är det vanligt att barnets separationsreaktioner är som mest kraftfulla.

 • Om barn drabbas av svår separationsångest kan man vilja utreda om det ligger i linje med barnets aktuella utvecklingsfas, och vad det kan bero på om så inte är fallet. Ibland kan separationsångest utlösas av en traumatisk händelse så som en närståendes död eller en annan svår förlust i form av en skilsmässa eller flytt. Skolfobi och skolvägran är exempel på hur äldre barn och tonåringars separationsångest kan komma till uttryck.
 • För vuxna som lider av separationsångest är det vanligt att svårigheterna startat redan i barndomen. Studier har visat att många vuxna som lider av separationsrelaterad panikångest haft separationsångest med skolfobi och skolvägran som barn.
 • Erfarenheter av otrygga anknytningsrelationer, livsvillkor och händelser kan göra oss mer känsliga för separationer, men i andra fall finns inga tydliga bakomliggande orsaker till att man som vuxen upplever separationsångest.

Separationsångestsyndrom

Separationsångestsyndrom är en ångestdiagnos som kan ställas om:

 • Ens rädsla och ångest för separationer orsakar påtagligt lidande eller hindrar en från att fungera som man vill under lång tid.
 • Ens problem ställs i relation till ålder eftersom barn går igenom olika utvecklingsfaser och eftersom vuxnas levnadsvillkor skiljer sig från barns.
  • Varaktigheten i problemen värderas olika beroende på ålder, och för barn och tonåringar gäller att de ska ha varit drabbade i minst 4 veckor medan det för vuxna rör sig om minst 6 månader.

Behandling av separationsångest

Det finns olika typer av samtalsterapier som kan vara aktuella vid behandling av separationsångest:

 • Psykodynamisk terapi
 • Dialektisk beteendeterapi
  • Kognitiv beteendeterapi

Terapierna fungerar på olika sätt och lämpar sig olika väl beroende på ålder, hur omfattande problematiken är, hur man själv upplever sina svårigheter och vad man vill fokusera på i terapin. Kognitiv beteendeterapi har i studier visat sig vara särskilt effektiv vid behandling av separationsångest, och kan ibland även kombineras med medicinering.

Sammanfattning

Separationsångest är en oundviklig del av livet eftersom det under barndomen fyller en livsviktig funktion genom att förstärka relationen till våra vårdnadsgivare. Det är viktigt att vara uppmärksam på små barns separationsreaktioner eftersom de säger något om barnets anknytningsmönster. För barn i skolålder är skolfobi och skolvägran vanliga uttryck för separationsångest. Tidiga erfarenheter av otrygga anknytningsrelationer, livsvillkor och svåra händelser gör oss mer sårbara för separationer, och det är vanligt att vuxna som lider av separationsångest haft liknande problem redan i barndomen.

Om man lider svårt och under lång tid kan man tillsammans med en terapeut försöka ta reda på varför man påverkas så starkt, och vad man kan göra för att må mindre dåligt av separationer. Separationsångestsyndrom är en ångestdiagnos som kan ställas vid allvarlig problematik och flera typer av samtalsterapier har visat sig verksamma vid behandling av separationsångest.

J. Kovanen
Författare: J. Kovanen

J. Kovanen, kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av relationer, anknytningsteori och terapeutiskt arbete inom dessa områden.

J. Kovanen
Författare: J. Kovanen

J. Kovanen, kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av relationer, anknytningsteori och terapeutiskt arbete inom dessa områden.

FLER ARTIKLAR