Grupputveckling

Grupputveckling

När ett antal människor ska arbeta ihop mot ett gemensamt mål bildas en grupp. Gruppens dynamik och utveckling beror på flera olika faktorer såsom vilka personligheter deltagarna har, hur länge gruppen ska fungera tillsammans och hur pass mycket stress gruppen utsätts för. Grupputveckling kan verka förvirrande men det finns flera förutsättningar som går att påverka för att en grupp ska utvecklas gynnsamt.


Faser vid grupputveckling

Det finns många olika teorier som strävar efter att beskriva och förklara hur grupper utvecklas. Den vanligaste teorierna följder den så kallade “fasmodellen”, vilken delar in utvecklingen i fyra olika faser.  

  • Formeringsfasen Nu läggs grunden för gruppens dynamik. Här fokuserar deltagarna på att utforska vilka de andra gruppmedlemmarna är och vad som förväntas inom gruppen. Under denna fas är det inte ovanligt att medlemmar är försiktiga och artiga gentemot varandra, vilket ofta innebär att idéer och tankar sällan utmanas.
  • KonfliktfasenUnder den andra fasen, konfliktfasen, uppstår ofta slitningar eller konflikter mellan gruppmedlemmar. Deltagarna utmanar varandra oftare och har större självförtroende när det kommer till att uttrycka sin åsikt. Ifrågasättningar och konflikter kan vara utmanande, men denna rättframma diskussion lägger grunden för att gruppen ska kunna gå vidare till nästa fas.
  • NormeringsfasenGruppen blir mer strukturerad och syftet med gruppens arbete förtydligas. När alla deltagare accepterar varandra kan uppgifter och arbetssätt delas ut på ett konstruktivt sätt. De tidigare utmaningarna har också inneburit att gruppmedlemmar fått lufta olika idéer och kommit fram till ett arbetssätt som fungerar bra för alla.
  • Prestationsfasen Under den sista fasen, prestationsfasen, har gruppen slutligen utvecklats till en välfungerande och effektiv grupp. Dynamiken mellan deltagare är inte längre i fokus och arbetsuppgiften blir istället viktigast. Med rätt strategier lyckas gruppen komma till denna fas och stanna där.

Varför fungerar vissa grupper bättre? 

Vissa grupper tycks jobba på som en väloljad maskin medan andra verkar stöta på problem och konflikter titt som tätt. Vad beror detta på? Utöver uppenbara riskfaktorer som personliga slitningar mellan gruppdeltagare eller omöjliga arbetsuppgifter finns det flera andra faktorer som kan påverka gruppens prestationsförmåga. Nedan listas några förutsättningar som gynnar ett positivt arbetsklimat för gruppen: 

  • Trygghet Det är viktigt att medlemmarna vågar komma med nya idéer och ta risker utan att känna sig osäkra eller utsatta. Utan trygghet blir gruppklimatet lätt osäkert och enahanda.
  • TillitAtt gruppens medlemmar kan räkna med att kollegor gör sitt jobb i rätt tid och på rätt sätt hindrar gruppens arbete från att bromsas upp av problem med själva arbetet. Tilliten innebär också att gruppmedlemmar slipper oroa sig för ansvarsområden som inte är deras.
  • Tydlig struktur  Genom att hålla roller, procedurer och mål tydliga för gruppen slipper gruppen lägga tid och energi på att lösa detta själva.
  • Personligt syfte När gruppens arbete är viktigt för var och en av medlemmarna blir även helhetsprestationen av stor vikt.
  • Betydelsefullt arbeteNär gruppens medlemmar upplever att arbetet ger effekt och skapar förändring blir det lättare för varje deltagare att motivera sig själv att delta och arbeta för att förbättra slutresultatet.

Utöver dessa förutsättningar har det också visats att grupper gynnas av att deltagarna visar omtanke inför varandra. Utan samarbete faller gruppens syfte - det är därför alltid en god idé att jobba för att skapa en god stämning mellan gruppmedlemmar.  

 Att leda en grupp 

Att leda en grupp innebär att du tar ansvar för hur gruppen utvecklas och presterar. Det kan vara en svår uppgift som kräver både empati och fokus. Uppgiften varierar beroende på vilken fas av utvecklingen gruppen befinner sig i, men innebär alltid att du jobbar för gruppens och deltagarnas bästa.  

En grupp som precis bildats behöver ofta tydlig struktur och klara mål. Genom att vara rak och strukturerad i dina instruktioner vid denna tidiga fas hjälper du gruppen att etablera ett fungerande arbetsmönster. När gruppen senare börjar övergå i konflikter eller utmaningar kan din roll bli mindre styrande och mer coachande - genom att agera stöd vid exempelvis konfliktlösning blir du då en trygg bakgrund som gruppens utmaningar kan landa i.  

Kom ihåg att inte ta motstånd eller ifrågasättningar personligt - att våga utmana förutsättningarna för arbetet är ett tecken på att gruppens deltagare tänker stort och kreativt kring uppgiften.

När gruppen övergår i normeringsfasen blir ditt jobb som gruppledare mindre aktivt. Det kan vara bra för gruppen att ha dig som stöd i regler och ramar, men deltagarna ska själva börja strukturera upp sitt arbetssätt. I den slutgiltiga fasen börjar gruppen prestera själva och gruppledaren blir mer av en expertresurs. Det är viktigt att du finns kvar som ett stöd för deltagarna ända in i mål, men du kan snarare försöka hålla ett öga på gruppen än att aktivt leda dem.

“Att leda en grupp innebär att du tar ansvar för hur gruppen utvecklas och presterar. Det kan vara en svår uppgift som kräver både empati och fokus.”

När det inte fungerar

När en grupp sätts samman undersöks ofta många olika faktorer för att se till att gruppen utvecklas på ett välfungerande sätt. Antal medlemmar, matchande kompetenser och personligheter samt realistiska krav och mål för arbetsuppgiften är några av de faktorer som ofta tas in i beräkningen för att underlätta gruppens arbete. Genom att vara medveten om fasmodellens fyra steg blir det lättare att förstå utvecklingen - men vad händer om gruppen helt enkelt inte fungerar?

I vissa arbetsgrupper tycks gruppen aldrig ta sig förbi konfliktfasen. Utmaningar övergår lätt i missförstånd och irritation, enkla arbetsuppgifter blir inte avklarade och stämningen i gruppen är låg. Som ledare för en grupp som inte fungerar kan det kännas förvirrande eller till och med hopplöst att försöka få deltagarna på banan igen - men det finns hjälp att få.

För att förstå gruppens dynamik kan du själv försöka lära dig mer om olika personlighetstyper och gruppdynamik. Om du märker att du har svårt att förstå varför eller på vilket sätt en grupp inte fungerar som den ska kan det vara en god idé att ta in någon typ av konsult. Du kan till exempel söka hjälp av en psykolog eller företagskonsult som kan hjälpa dig och gruppen att tillsammans reda ut vilka led i gruppens arbetsprocess som inte fungerar som de ska. Med rätt verktyg kan de flesta grupper få hjälp att fungera bättre.

Som ledare för en grupp som inte fungerar kan det kännas förvirrande eller till och med hopplöst att försöka få deltagarna på banan igen - men det finns hjälp att få.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis utvecklas grupper när ett antal personer tillsammans ska sträva mot ett gemensamt mål. Enligt fasmodellen, som är ett vanligt sätt att beskriva grupputveckling, utvecklas grupper i fyra steg; Formeringsfasen, konfliktfasen, normeringsfasen och prestationsfasen. Som gruppledare kan det kännas förvirrande att gruppens dynamik skiftar under resan mot mål, men det är helt naturligt att struktur och arbetssätt förändras och ifrågasätts under utvecklingens gång.

Många grupper fungerar utmärkt tillsammans, ofta med hjälp av olika gynnsamma förutsättningar såsom tillit, struktur och omsorg. När en grupp inte fungerar kan det vara en god idé att försöka sätta sig in i vilken aspekt av gruppens samarbete som skapar problem. Om det känns mycket svårt att själv lösa en konflikt eller ett problem inom en icke-fungerande grupp kan det vara en god idé att tala med en konsult. Konsulter hjälper till med att reda ut problemet, och hjälper ofta gruppen upp på fötter igen.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR