Tolvstegsprogrammet

Tolvstegsprogrammet

Tolvstegsprogrammet är en behandlingsmetod mot beroende. De tolv stegen har sin grund i Anonyma Alkoholisters principer och utgår ifrån att beroendet är en sjukdom.


Vad är ett tolvstegsprogram?

Tolvstegsprogrammet är en behandlingsmetod som bygger på Anonyma alkoholisters tolv steg och traditioner. Det är en av de vanligaste behandlingarna mot beroende i Sverige. Metoden utvecklades under 1940- och 50-talen i Minnesota ur alkoholisters egna erfarenheter av att stötta varandra i sitt tillfrisknande. Än idag är en grundtanke att den som behandlar inom tolvstegsprogrammet själv har genomgått behandlingen. Många behandlare har därför egna erfarenheter av beroende.

Tolvstegsbehandling sker i grupp och kompletteras med individuella inslag.

På behandlingshem är behandlingen vanligtvis fyra till fem veckor lång. I öppen vård är den sex veckor lång och för personer med större problematik kan behandlingen förlängas till 12 veckor. Året efter genomfört tolvstegsprogram följer ofta regelbundna eftervårdsträffar. Behandlingen följs dessutom av regelbunden medverkan i självhjälpsgrupper som exempelvis AA (Anonyma alkoholister) eller NA (Anonyma narkomaner).

Det första steget i programmet handlar om att erkänna sitt beroende. Därefter följer utbildning om bland annat beroende, förnekande och återfall. Man arbetar med teman som skuld och skam, tankemönster och relationer. Målet med behandlingen är att deltagarna ska få insikt i konsekvenser av missbruket och hur det påverkar deras liv.

Mötet med andra i samma situation syftar till att bidra med gemenskap, ökad insikt och styrka i att börja ta ansvar för sitt tillfrisknande. Sjukdomsbegreppet är centralt inom tolvstegsprogrammet och man ser beroendet som en sjukdom. Individen behöver därför inte lasta sig själv för exempelvis sitt drickande, men är ansvarig för sitt tillfrisknande. Modellen förespråkar absolut drogfrihet.

Det finns tolvstegsprogram för en rad olika beroenden, bland annat alkohol, narkotika, spel och tvångsmässigt överätande. Programmen liknar varandra i och med att de är formade utifrån Anonyma alkoholisters principer.

Tolvstegsprogrammet är inte ett religiöst program, vilket är en vanlig missuppfattning. När Anonyma alkoholister utvecklades påverkades man mycket av kristna rörelser, men idag betonas politisk och religiös obundenhet. I tolvstegsprogrammet talas det ändå mycket om Gud och högre krafter. Det är dock upp till varje deltagare att själv definiera vad eller vem denna högre makt är. Är man icke-troende kan det kanske kännas märkligt och ovant att använda sig av sådana begrepp. Många som genomgår behandlingen använder sig av gruppen och den nya gemenskapen som definitionen av en högre makt. Gruppens samlade kraft är större än din egen kraft, gruppen vill dig väl och därför kan du vända dig till gruppen när du behöver stöd.

Sjukdomsbegreppet är centralt inom tolvstegsprogrammet och man ser beroendet som en sjukdom. Individen behöver därför inte lasta sig själv för exempelvis sitt drickande, men är ansvarig för sitt tillfrisknande.

Hur fungerar tolvstegsprogrammet?

Deltagarna i tolvstegsprogrammet hjälper, stöttar och påverkar varandra. Gruppmötena består även av föreläsningar och redovisning av hemuppgifter. Tillsammans arbetar man sig igenom de tolv stegen. Alla steg innehåller frågor som ska besvaras. När du påbörjar en tolvstegsbehandling får du en sponsor; en person som själv har tillfrisknat genom tolvstegsprogrammet. Arbetet med stegen sker i nära kontakt med din sponsor.

Det första steget handlar om att erkänna sig maktlös inför sitt beroende. De följande elva stegen handlar i korthet om att:

  • Komma till tro på att det finns en kraft större än en själv som kan hjälpa en med beroendet
  • nventera och rannsaka sig själv
  • Gottgöra dem man skadat eller sårat
  • Hjälpa andra och därigenom hjälpa sig själv

Många vittnar om att de upplever att gemenskapen i tolvstegsprogrammet har en läkande effekt. Det är inte ovanligt att känna skam, skuld och ensamhet i sitt beroende. Det kan finnas en styrka i att upptäcka att många andra har samma problem, och att det som kanske varit ens stora hemlighet i livet kan vara en gemensam erfarenhet.

Vem är behjälpt av tolvstegsprogrammet?

För behandling av alkoholberoende är tolvstegsprogrammet en väletablerad metod som det finns vetenskapligt stöd för. I kontrollerade studier där tolvstegsprogrammets effekt jämförts med bland annat KBT-behandling och motivationshöjande behandling visar samtliga metoder bra resultat. Det framkommer dock vissa skillnader mellan behandlingarna, till exempel har tolvstegsprogrammet bäst resultat för långvarigt alkoholberoende men passar sämre för personer med aggressionsproblematik.

Vissa anser att KBT är bättre än tolvstegsprogrammet om man parallellt med sitt beroende brottas med ångest eller depression.

Tolvstegsprogrammet är framtaget för alkoholberoende men används även för en rad andra typer av beroenden. För behandling av narkotikaberoende finns det inte samma evidens, d.v.s. vetenskapliga belägg, som för alkoholberoende. I och med att tolvstegsprogrammet förespråkar total drogfrihet har det uppstått en debatt kring dess lämplighet för behandling av opiatberoende, då en viktig del av tillfrisknande för opiatberoende kan vara att ha tillgång till receptförskrivna substitutionspreparat.

Tolvstegsprogram för medberoende

Den som lever nära en människa med någon form av beroende kan tappa kontakten med sig själv och sina egna behov. Man riskerar att hamna i ett medberoende. Medberoende är den som påverkats av en annan persons beroende så att hen är upptagen av att kontrollera och hantera den beroende. Hela livet börjar kretsa kring den beroende och man anpassar sitt sätt att vara i hopp om att kunna hjälpa och förändra. Ett medberoende kan innebära negativa hälsoeffekter som ökad risk för depression, utmattningssyndrom och ångest.

Det finns tolvstegsprogram som riktar sig till anhöriga i olika former av medberoende. Man arbetar med de tolv stegen för att tillfriskna från effekterna av medberoendet. Exempel på organisationer som använder sig av tolvstegsprogram för anhöriga är:

  • Al-Anon och Alateen Riktar sig till anhöriga och vänner till alkoholister.
  • Co-Anon Riktar sig till anhöriga och vänner vars liv har påverkats negativt av en närståendes alkohol- och drogberoende.
  • Nar-Anon Riktar sig till anhöriga och vänner som är oroliga för en närståendes användning av droger.
  • ACA Är en organisation som riktar sig till personer som har gemensamt att de har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller andra dysfunktionella förhållanden.
Anonyma alkoholister

Anonyma alkoholister är en sammanslutning av människor som träffas för tillsammans uppnå och behålla nykterhet. Inom AA har de steg och traditioner på vilka tolvstegsprogrammet vilar utvecklats. Det finns 116 000 AA-grupper i 180 länder världen över. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan om att sluta dricka.

SAMMANFATTNING

Tolvstegsprogrammet är en behandlingsmetod mot beroende som bygger på Anonyma alkoholisters tolv steg och traditioner. Det första och mest grundläggande steget i programmet är att erkänna sitt beroende. Andra viktiga inslag är en tro på en kraft större än individen med vars hjälp man kan ta sig ur beroendet, synen på beroendet som en sjukdom samt antagandet att man genom att hjälpa andra också kan hjälpa sig själv. Behandlingen sker i grupp men har även individuella inslag.

Det finns tolvstegsprogram för många olika former av beroende. Det finns vetenskapligt stöd främst för behandlingens effekt vid långvarigt alkoholberoende.

Livia Ericsson
Författare: Livia Ericsson

Livia är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av utvecklings- och personlighetspsykologi.

Livia Ericsson
Författare: Livia Ericsson

Livia är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av utvecklings- och personlighetspsykologi.

FLER ARTIKLAR