Stress pga skolan

Stress pga skolan

Skolan verkar som arena för att bygga elevernas framtid, men även som social mötesplats. I den här artikeln tas upp vilka stressfaktorer som kan finnas i skolan, och vad individen kan göra för att lindra stressen.


Är du stressad över skolan?

Undersökningar som Folkhälsomyndigheten genomfört visar att psykosomatiska besvär – alltså kroppsliga besvär som orsakas av psykiska faktorer – är vanligare bland tonåringar som upplever sig vara stressade över skolarbetet. Andelen tonåringar som upplever psykosomatiska besvär har dessutom ökat under de senaste decennierna, liksom andelen som upplever sig vara stressade över skolarbetet.

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som är nödvändig i de fall individen behöver prestera något snabbt eller har bråttom. Stressignaler skickas ut från hjärnan vilket gör att hjärtat börjar slå snabbare och andningen blir snabbare. På kort sikt är det en effektiv reaktion i kroppen, men pågår stressen under en längre period kan det vara direkt skadligt. Det är då de psykosomatiska besvären uppträder som man bör vara observant på.

Dessa symtom kan visa sig som:

  • Sömnen påverkas. Individen sover sämre, och även om personen har sovit så känner hen sig inte utvilad dagen efter.
  • Huvudvärk, spänningar i nacke och axlar samt magont. Hjärtklappning är ett annat symtom som kan visa sig under stress.
  • Minnet och koncentrationen försämras. En känsla av rastlöshet och irritation samt negativa tankar i form av ångest och nedstämdhet kan uppträda.   

Om dessa symtom framträder är det ett tecken på att en förändring behöver ske i individens livssituation. Mer om vad individen kan göra för att lindra symtomen och förändra sin livssituation finns längre fram i artikeln under rubriken ”Stöd och förändring”. Det är viktigt och tänka på att det givetvis inte bara är tonåringar som upplever stress kring skolan, utan det kan även visa sig högre upp i åldrarna. Även på Sveriges större lärosäten såsom universitet/högskolor har de anställda på Studenthälsan observerat att antalet studenter som söker hjälp för att lindra stressbesvär har ökat under de senaste åren.

Stress och press i skolan

Vilka faktorer är det i skolan som kan orsaka stress? En faktor är de förväntningar individen har kring att prestera i skolarbetet och få bra betyg. Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att psykosomatiska besvär är vanligare bland elever som tror sig prestera medelbra eller under genomsnittet. Dessa förväntningar behöver emellertid inte bara vara sådana som eleven sätter på sig själv, utan de kan även komma från omgivningen. Eleven kan exempelvis uppleva stora krav från sina föräldrar angående prestationen, vilket ökar pressen på att lyckas. En annan stressfaktor kan även vara känslan av ovisshet inför framtiden. På högstadiet och gymnasiet börjar eleven ofta reflektera kring sin framtid, vilket yrke som hen vill jobba med och vilken gymnasielinje personen ska välja. Detta kan dels leda till pressen av att uppnå goda studieresultat, men kan också vara jobbigt i de fall eleven inte vet vilket yrke eller vilken gymnasielinje hen ska söka sig till. När det i media talas mycket om en hög ungdomsarbetslöshet i samhället kan det leda till att eleven oroar sig för vad som kommer att hända efter studentexamen.

Även om man bortser från de långsiktigt negativa konsekvenserna av kronisk stress på hälsa och välbefinnande, så är det allvarligt även i det kortare perspektivet att stressade ungdomar klarar skolan sämre. Det påverkar deras chanser till högre utbildning negativt vilket kan ge stora konsekvenser i ett samhälle där utbildning är en väg att klara konkurrensen.

— Karin Schraml, doktorand

Skolan är även en social arena och mötesplats där olika relationer knyts, vilket i sin tur också kan ge upphov till olika stressfaktorer. Eleven kan uppleva att det finns höga förväntningar kring att passa in i de sociala kretsar som finns på skolgården. Att försöka uppnå social status och vara populär bland kamraterna genom att exempelvis klä sig eller bete sig på ett visst sätt kan upplevas som stressande. Faktum är att senare forskning pekar på att det är just den sociala stressen i skolan som i längden leder till psykisk ohälsa, snarare än stressen kring själva skolarbetet.

Puberteten under tonåren kan upplevas som en väldigt jobbig period, särskilt för dem som kommer sent i den. Det är då lätt hänt att eleven börjar jämföra sig med sina jämnåriga kamrater och ifrågasätta sin egen kropp, varför den inte ser ut som de andras. Mobbning är också en stor stressfaktor som inte minst kan få förödande konsekvenser för den utsatte, men även vara jobbigt för utomstående som känner att de inte kan ingripa. Bullriga skolmiljöer är en annan faktor som kan påverka eleverna negativt.

Stöd och förändring

Om individen börjar se tendenser till stress på grund av skolan hos sig själv, är det viktigt att försöka minska den. Det är inte alltid så lätt och kan vara en förändring som måste ske på lång sikt. Det första steget är att försöka hitta vilken eller vilka stressfaktorer det är som spelar in, och ha i åtanke att det inte bara är själva skolarbetet som kan orsaka stress.

Kanske känner eleven sig utanför i klassen eller missnöjd med sin kroppsliga utveckling? I de fallen är det viktigt att eleven försöker förändra synen på sig själv, och försöka sluta jämföra sig med andra. Här handlar det om att försöka bryta tankemönster och få in nya vanor, vilket kräver stort tålamod. I det läget kan det vara bra att prata med någon i sin omgivning – exempelvis en kurator på skolan, någon på en ungdomsmottagning eller stödjourer.

Bara att få prata ut med någon i sin närhet kan ha en avslappnande effekt. Därför kan det även vara viktigt att försöka prata med sina föräldrar, samt att föräldrarna själva intresserar sig för hur det går i skolan och sträcker ut en hand.

Vidare kan eleven försöka förändra sina rutiner i vardagen för att lindra stressbesvären. Genom att sköta kosten och sömnen höjs stresströskeln och kroppen får chans att återhämta sig. Det är även viktigt att individen upplever sig ha en meningsfull fritid med roliga aktiviteter, såsom att träffa kompisar och utöva hobbys som gör att tankarna från skolan försvinner. Det är dock minst lika viktigt att lämna utrymme i kalendern för att ge sig själv tid till återhämtning. Att varva ner på kvällen innan läggdags – exempelvis genom avslappningsövningar – minskar stresshormoner och förbättrar sömnen.

SAMMANFATTNING

Skolan fyller en viktig funktion på många olika sätt hos eleverna. Det gör också att många olika faktorer framträder som kan orsaka stress – dels pressen att uppnå goda studieresultat men även den sociala stressen kring att passa in i klassen. Om eleven börjar lägga märke till symtom på stress hos sig själv – såsom sömnproblem och huvudvärk – är det viktigt att försöka se över sin situation i skolan. Vilka stressfaktorer spelar in? Att försöka förändra sin situation och lindra besvären kan vara en långsiktig process som kräver stort tålamod.

Patrik Nilsson
Författare: Patrik Nilsson

Patrik är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av självskadebeteende, mindfulness, självkänsla och personlighetspsykologi.

Patrik Nilsson
Författare: Patrik Nilsson

Patrik är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av självskadebeteende, mindfulness, självkänsla och personlighetspsykologi.

FLER ARTIKLAR