Självkänsla

Självkänsla

Självkänsla handlar om vår grundläggande känsla inför oss själva. Till skillnad från självförtroende handlar vår självkänsla i grund och botten inte om vad vi gör, utan hur vi upplever att vi är. En låg självkänsla gör att vi känner oss oroliga för hur andra uppfattar oss och leder ibland till att vi undviker nya situationer. En god självkänsla är grundläggande för att må bra i sig själv och det finns många effektiva sätt att nå dit.


Mer om självkänsla

Ingen människa är perfekt, alla har vi våra brister och svagheter. Att ha en stabil självkänsla handlar om att kunna acceptera sig själv och känna att man duger, även om man inte är just perfekt. Självkänslan är den grundläggande inställning vi har till oss själva och hänger på vissa sätt ihop med vårt självförtroende och vår självbild. Det som skiljer självkänsla från de andra två är att självkänslan kommer inifrån dig själv.

En GOD SJÄLVKÄNSLA kan uttrycka sig såhär:

 • Du har en känsla av att du duger
 • Du känner att du kan säga båda ja och nej till andra
 • Du hänger inte upp dig vid misslyckanden
 • Du vågar testa nya saker
 • Du känner att du är värd att må bra

En LÅG SJÄLVKÄNSLA kan uttrycka sig såhär:

 • Du känner dig otillräcklig som den du är
 • Du känner att du jämt måste ”göra rätt” för att andra ska tycka om dig
 • Du undviker nya situationer eftersom du är rädd för vad andra skulle tycka om du misslyckas
 • Du undviker att visa negativa känslor i rädsla för att det skulle få andra att tycka illa om dig
 • Du är känslig för kritik

Varför är självkänsla viktigt?

Att ha en god självkänsla är viktigt för att känna sig trygg i sig själv. Ingen människa är en ö och vi är sociala varelser som alltid kommer att bry oss om vad andra tycker om oss. Skillnaden är att personer med en god självkänsla inte låter yttre faktorer och omdömen definiera deras värde.

 • En person med god självkänsla En person med god självkänsla värdesätter sig själv oavsett prestationer vilket också gör att de enklare kan hantera motgångar. Den goda självkänslan ger dig makt att göra det du vill och önskar i ditt liv. Om du har en god självkänsla vågar du ge dig in i nya sammanhang och är inte rädd för att skapa nya relationer.
 • För personer med låg självkänsla kan det vara svårt att försätta sig i nya situationer eftersom det riskerar att gå dåligt och de på så sätt får bekräftat att de inte duger. Att ha en låg självkänsla kan vara begränsande för att leva sitt liv som man vill. Att ständigt gå runt och oroa sig för att göra fel är betungande och personer med låg självkänsla har också lättare att drabbas av oro, depression och ångestrelaterade symtom. Att inte tycka om sig själv kan också leda till självskadebeteenden, såsom ätstörningar eller andra självdestruktiva beteenden.

Att värdera sig själv utifrån sina prestationer kallas för prestationsbaserad självkänsla. En person med prestationsbaserad självkänsla är beroende av andras erkännande och tycker bara att de är värda något när de blir bekräftade av andra. Även om alla runt omkring dig säger att du är duktig, så upplever du själv att du ändå inte är tillräckligt bra.

Den prestationsbaserade självkänslan får personen att känna sig som att hen är sina prestationer vilket leder till att hen sätter höga krav på sig själv. Detta leder till att det är svårt att säga nej till arbetsuppgifter eller till andra personers behov och riskerar att leda till utbrändhet.

Den goda självkänslan ger dig makt att göra det du vill och önskar i ditt liv.

Hur får man en god självkänsla?

Att känna sig trygg och älskad är en känsla som härstammar från våra föräldrar. Har våra föräldrar visat att de accepterat oss, även när vi gjort fel eller misslyckats med något, så har vi fått ett internaliserat egenvärde. Självkänslan kan däremot fluktuera, exempelvis kan den sjunka om du är med om mobbning eller om du är arbetslös. Därför är självkänslan alltid värd att arbeta på. Det finns många bra sätt att bygga upp självkänslan i vuxen ålder.

Om du vill förbättra din självkänsla är det viktigt att du inledningsvis befinner dig i miljöer där du känner dig accepterad och värdesatt. Att ha en låg självkänsla leder ibland till att vi struntar i nya situationer med risk för att bli dömd av andra och för att kunna må bra är det viktigt att bryta denna onda cirkel.

Det är viktigt att komma ihåg att självkänsla inte är konstant, eftersom den handlar om din känsla och inställning till dig själv. Den går alltså att ändra på genom att ändra ditt sätt att se på dig själv. Tänk på dig själv som du skulle tänka på en vän; om din vän misslyckats med särskilda prestationer så skulle du inte bara för det tycka att hen var misslyckad som person.

Det kan vara svårt att ta ett första steg och därför kan det hjälpa gå och prata med någon, exempelvis i psykoterapi. Psykologen eller psykoterapeuten kan ge syn på saker ur ett annat perspektiv än de negativa tankemönster som det är lätt att fastna i. En psykolog eller psykoterapeut kan också hjälpa till att belysa och förändra det beteende som den låga självkänsla orsakat och som skapar en ond spiral.

Råd till föräldrar

Eftersom självkänslans grund läggs i barndomen finns det saker du kan tänka på för att hjälpa ditt barn till en god självkänsla. Det handlar om att bekräfta och se ditt barn som det är. Det är viktigt att inte lägga för mycket värdering i barnets prestationer, och påvisa att barnet är bra även om det inte lyckats väl.

Det kan vara värt att fundera på vilka typer av egenskaper man ofta berömmer hos sitt barn, om det handlar exempelvis om att barnet är snällt eller om man ofta berömmer en prestation. Om barnet endast får höra beröm när det har presterat finns det risk att prestationssammanhang är den enda gången då de känner sig värda något.

SAMMANFATTNING

En god självkänsla innebär att en person kan se sig själv rent objektivt och acceptera både brister och tillgångar hos sig själv. Självkänslan är den grundläggande känslan inför en själv och är viktig för välmående. I många fall läggs grunden till självkänslan i vår barndom, men det går att arbeta upp den även senare. Ibland kan man då behöva ta hjälp av en psykolog eller samtalsterapeut för att bryta negativa tankemönster. Att öva upp sin självkänsla handlar om att landa i sig själv och att känna att man duger, just som man är. Som förälder kan du hjälpa ditt barn att få en god självkänsla genom att se och bekräfta barnet för den barnet är.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

FLER ARTIKLAR