Positiv terapi

Positiv terapi

Vad kan jag göra i mitt liv för att skapa ett liv med välbefinnande? Vad är jag bra på? Syftet med positiv terapi är att hjälpa individen att se sina förmågor, styrkor, resurser och potentialer.


Vad är positiv terapi?

Positiv terapi kan beskrivas som en humanistisk psykodynamisk psykoterapi, som bygger på en positiv uppfattning om mänsklig natur. Positiv terapi är en integrerande metod som innefattar humanistiska, psykodynamiska och KBT-element.

Positiv terapi grundades av Nossrat Peseschkian i Tyskland 1968. Peseschkian var influerad av andra terapimetoder med salutogent synsätt, såsom logoterapin och Viktor Frankl. Förespråkare för positiv terapi menar att depression (och andra tillstånd) kan behandlas genom att öka positiva emotioner och tankar samt genom att finna mening i livet utöver en själv, såsom religion, politik, yrke, familj, etc.

Ju mer man glömmer sig genom att ge sig en anledning att tjäna eller en människa att älska, ju mer är man och desto mer aktualiserar sig själv. Det som kallas självaktualisering är inte ett uppnåeligt mål alls, av den enkla anledningen att ju mer man skulle sträva efter det, desto mer skulle man missa det. Med andra ord är självaktualisering endast möjlig som en bieffekt av självtranscendens.

— Viktor Frankl

Positiv terapi och positiv psykologi är områden som har likheter, men de är inte samma sak. Positiv psykologi är ett område inom psykologi som introducerades år 1998 av Martin Seligman, Positiv psykologi är en motreaktion mot tidigare områden som främst fokuserat på psykisk sjukdom och vad som är ”fel”, medan positiv psykologi har ett salutogent synsätt samtidigt som det syftar till att behandla maladaptivt beteende och negativt tänkande.

Positiv psykologi fokuserar på lycka, välbefinnande och positivitet för att skapa ett gott liv. Kritiker hävdar dock att positiv psykologi främst fungerar på psykiskt friska människor som vill må ännu bättre.

Positiv terapi-behandling

Tillsammans med terapeuten undersöker klienten vilka styrkor klienten har och vad klienten kan göra för att ytterligare stärka sig i de områdena.

De tre pelarna inom positiv terapi är:

 • Principen av hopp
 • Principen av balans
 • Principen av konsultation

Hur fungerar det?

 • Principen av hopp innebär att terapeuten ska hjälpa klienten att se meningen i det lidande de befinner sig i. Enligt denna princip finns en oändlig mening med vår egen existens i världen som inte är beroende av någonting annat och ger oss friheten att själva definiera det.
 • Varje sekund, varje timme, varje dag har vi en möjlighet att skapa oss själva en ny mening med vårt liv, en ny anledning att existera.

 • Principen av balans innebär att klienten bör sträva efter en balans mellan olika områden i livet. Peseschkian har formulerat en modell för fyra olika områden i livet. 
  • Kropp/Hälsa
  • Arbete/prestation
  • Relationer
  • Syfte och mening med livet

  En obalans mellan dessa fyra områden, det vill säga om ett eller flera område fallerar, kan det uppstå komplikationer och lidande. I västvärlden finns det en norm som säger att blir du framgångsrik inom arbete/prestation blir du lycklig. Vi tror att lyckan finns i framgång och att framgång finns på toppen av kullen. Får vi framgång får vi också lyckan. Men när vi kommer till toppen av kullen ser vi en ny kulle. Där finns den riktiga lyckan, den sanna framgången. Så vi bestiger den kullen också. Men bakom den kullen finns en ny kulle, och kullarna slutar aldrig. Det finns alltid en högre kulle att bestiga.

  Välbefinnande kan enbart uppnås när det finns en balans i strävan mellan olika områden i livet.

  Denna princip kan jämföras med det japanska begreppet ikigai, som är en modell för balans och harmoni mellan olika områden i livet för att finna syfte, mening och tillfredsställelse med våra liv.

 • Principen av konsultation är en fem-stegsmodell inom terapin. Dessa fem steg syftar till att klienten ska uttrycka sina problem och konflikter, inventera sina styrkor, förmågor och resurser som de använt sig av i livet, samt att utvidga sina mål ytterligare till en längre framtid. Var vill du befinna dig om tio år? Vilka mål har du för de kommande fem åren?

Positiv terapi-övningar

Nedan följer några övningar som kan användas inom positiv terapi.

 • Skriv ner dina styrkor Skriv ner dina viktigaste personliga styrkor. Dessa är personliga egenskaper som kreativitet, modighet, vänlighet, rättvisa, förlåtelse, tacksamhet och ärlighet.
 • Använd dina styrkor Gör någonting varje dag som utnyttjar dina styrkor på ett nytt sätt.
 • Begravningstal Skriv ner ditt eget begravningstal för att fundera över hur du vill bli hågkommen efter ditt liv är slut.
 • Var befinner du dig om tio år? Skriv ner eller reflektera över var du önskar befinna dig om tio år, om du använder din fulla potential och dina styrkor på bästa sätt. Vad är det bästa realistiska scenariot du kan komma att befinna dig? Hur ska du nå dit? Vilka styrkor ska du använda och hur?
 • Tacksamhetsdagbok Skriv ner tre nya saker varje dag som du är tacksam för. Shawn Achor, psykolog och författare, menar att hjärnan därmed söker sig till att leta efter vad som är positivt och vad vi kan vara tacksamma för, istället för det som är negativt. Oavsett hur mörkt ditt liv än ser ut finns det alltid någonting att vara tacksam för. Bara det faktum att du andas, att du kan röra dina armar, eller vad det än kan vara för just dig.
 • Var i stunden Upplevt helt de aktiviteter du vanligtvis hastar dig genom. Fokusera på smaken av maten du äter, kontexten, temperaturen och känn varje tugga. För att enklare kunna göra detta kan meditation eller mindfulness vara en lämplig övning.
 • Vänliga handlingar Att villkorslöst öva oss på att göra goda gärningar mot någon varje dag. Det kan vara små saker, som att hålla uppe dörren för någon i affären eller ge en plats på bussen till någon som behöver det. Genom att sprida positivtet och medkänsla känner vi oss mer nöjda med oss själva.

SAMMANFATTNING

Positiv terapi syftar till att stärka en individ genom att individen ska förstå och belysa sina egna styrkor, förmågor och resurser för att kunna använda dem på ett effektivt sätt och på så sätt kunna skapa sig ett liv med välbefinnande. Genom att fokusera på våra positiva egenskaper och styrkor istället för svagheter menar förespråkare för positiv terapi att individen är mer benägen att uppleva positiva emotioner. Vidare är känslan av mening en grundpelare inom positiv terapi – där varje individ själv kan skapa sin mening med sitt liv. Genom samtal med terapeut och olika övningar menar förespråkare att vi kan öva hjärnan på att se sina styrkor istället för våra svagheter, vilket kan vara vanligt förekommande vid exempelvis depressiva tillstånd.

Hanniel Larsson
Författare: Hanniel Larsson

Hanniel är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av hur vi påverkas av nutida teknologi så som internet, sociala medier och artificiell intelligens. Han har även ett fördjupat intresse av neurovetenskap, medvetandeforskning och existentiell psykologi.

Hanniel Larsson
Författare: Hanniel Larsson

Hanniel är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av hur vi påverkas av nutida teknologi så som internet, sociala medier och artificiell intelligens. Han har även ett fördjupat intresse av neurovetenskap, medvetandeforskning och existentiell psykologi.

FLER ARTIKLAR