Narcissism

Narcissism

En person med narcissistiska drag ser sig ofta som bättre och mer värd än andra och uppfattas därmed inte sällan som högfärdig eller arrogant. Utpräglad narcissism kan också i vissa fall, inom psykiatrin, bedömas som ett sjukligt tillstånd och kallas då för narcissistisk personlighetsstörning.


Vad är narcissism?

Narcissism kännetecknas av en överdriven självbild och självhävdelse, samt en bristande självkännedom och empati.

Den patologiska narcissismen ska skiljas från den vardagliga narcissism som finns hos de flesta människor i form av ett självbekräftande behov, vilket bland annat grundar sig i viljan att känna sig omtyckt. Medan dominerande narcissistiska drag kan ses som rent sjukliga, kan alltså en mindre grad av sådana drag vara rent nödvändiga för en god självkänsla.

Även om narcissistiska drag är vanligt förekommande i populationen, är diagnosen narcissistisk personlighetsstörning avsevärt ovanligare, med en förekomst på mindre än 1% i befolkningen.

Kriterier för narcissistisk personlighetsstörning inkluderar följande:

 • Har överdrivna känslor av att vara viktig och betydande
 • Fantiserar ofta om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek
 • Anser att den bara ska umgås med eller associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig
 • Har ett överdrivet behov av beundran
 • Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter – exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denne söker sådan
 • Utnyttjar andra för att uppnå sina mål
 • Saknar eller har bristande empati
 • Tror att andra är avundsjuka på denne, men kan också själv vara avundsjuk på andra
 • Beter sig högfärdigt eller arrogant.

För att en person ska bli diagnostiserad med narcissistisk personlighetsstörning krävs att denna uppfyller minst 5 av ovanstående kriterier, att beteendet är synligt i olika kontexter samt att symtomen kan bekräftas ha varit bestående över tid, ofta synliga i tidig ungdom.

Personer med narcissistisk personlighetsstörning skapar dessutom ofta stora problem för både sig själva och sin omgivning.

En person med god självbild och stark strävan ska inte förväxlas med en med narcissistisk personlighetsstörning, där den förstnämnda kan ses i mer positiv mening då beteendet i större utsträckning bidrar till goda effekter, medan den sistnämnda har så dominerande självupptagenhet att det istället utgör ett stort hinder i livet.

Behandling av narcissistisk personlighetsstörning

För den som lider av narcissistisk personlighetsstörning finns det hjälp att få. Det finns däremot också många försvårande faktorer i behandling vilka är viktiga att uppmärksamma för adekvata förväntningar och för att så god hjälp som möjligt ska kunna ges.

 • Eftersom narcissism är att se som ett personlighetsdrag, och därmed en grundläggande del i personens sätt att fungera, går inte narcissism att direkt bota. Det går däremot att lära strategier vilket kan göra det enklare för den drabbade att fungera bättre i exempelvis sociala situationer. Detta bland annat genom att arbeta med att utveckla sådana sociala färdigheter vilka ej av sig själv faller naturligt hos narcissisten.
 • I och med narcissistens bristande självinsikt är många gånger motivationen till förändring låg, vilket kan göra psykologisk behandling i sig självt svår. Det kan ofta krävas att närstående uppmuntrar till behandling, eller att problematiken blir så svår att narcissismen tar sig utspel på andra sätt, till exempel i depressiva symtom, för att behandling ska sökas. I dessa fall är det oftast inte själva det narcissistiska tillståndet som behandlas, utan snarare något som skall tas i hänsyn till som en komplicerande faktor.
 • I och med narcissistens bristande självinsikt är många gånger motivationen till förändring låg, vilket kan göra psykologisk behandling i sig självt svår. Det kan ofta krävas att närstående uppmuntrar till behandling, eller att problematiken blir så svår att narcissismen tar sig utspel på andra sätt, till exempel i depressiva symtom, för att behandling ska sökas. I dessa fall är det oftast inte själva det narcissistiska tillståndet som behandlas, utan snarare något som skall tas i hänsyn till som en komplicerande faktor.
 • Då en narcissistisk person ofta kan uppfattas som både provocerande och krävande finns dessutom en risk för att de som väl söker hjälp inte får adekvat behandling. Det är därför viktigt att se till så att sedvanliga ramar för behandlingskontakt upprätthålls.

Dessa svårigheter till trots, kan det vara av vikt att narcissister får behandling. De får dels oftast stora problem i det sociala på grund av sin svårighet till empati, och i sina orimligt höga tankar om sig själv, samtidigt som de i verkligheten kanske inte lyckas uppnå vad de inbillar sig att de kan. Med åren tycks de utifrån detta få det sämre i och med att det blir svårare att upprätthålla sin grandiosa självbild. Något som ytterligare framkommer i deras fysiska och psykiska åldrande. Detta kan ofta ta sig uttryck i bland annat depressiva symptom.

Den depressiva problematiken kan däremot behandlas både på farmakologisk och psykologisk väg.

Orsaker till narcissism

Det råder idag oenighet om exakt vad det är som orsakar narcissism eller narcissistisk personlighetsstörning. Precis som med många andra personlighetsstörningar är det däremot sannolikt att orsaken bakom är komplex och kan förklaras av flera olika inspelande faktorer.

Olika förklaringsmodeller:

 • Miljö
  Enligt denna förklaringsmodell menas att narcissism kan förklaras som en konsekvens av yttre påverkan, genom exempelvis den tidiga relationen mellan barnet och dess föräldrar. 

  En överdriven beundran eller kritik från vårdnadshavare, bortvänd från barnets faktiska upplevelse, kan till exempel orsaka en svag eller obefintlig självkänsla, vilken kompenseras för genom utvecklingen av en grandios självbild.   
 • Genetik
  Här förklaras narcissismen som ett resultat av arv. Narcissismen ses då alltså som ett resultat av nedärvda drag från föräldrarna. 
 • Neurobiologi
  Denna förklaringsmodell föreslår att narcissism är ett resultat av mer komplexa processer i hjärnan (hormoner och signalsubstanser) och deras koppling till tänkande och beteende.

SAMMANFATTNING

Narcissism kan ses som ett personlighetsdrag, eller i utpräglade fall som en personlighetsstörning, och kännetecknas av en orealistisk självbild där personen ser sig som bättre och mer värd än andra. Orsaken till narcissism är inte helt klargjord, men tros vara ett resultat av arv, miljö och/eller neurobiologisk påverkan. Narcissism går inte helt att bota, men effekter av störningen kan minskas genom bland annat inlärning av sociala strategier och behandling av kringliggande symtom, som exempelvis depressivitet. Den patologiska narcissismen är att urskilja från det grundläggande behovet och strävan hos de flesta människor att vilja bli omtyckta och älskade.

Selma Roslund
Författare: Selma Roslund

Selma har specialkunskaper inom psykologi och särskilt intresserad av neuropsykiatri, med fokus på ADHD och autism. Hon har även ett fördjupat intresse för organisationspsykologi, neuropsykologisk testning och utredning.

Selma Roslund
Författare: Selma Roslund

Selma har specialkunskaper inom psykologi och särskilt intresserad av neuropsykiatri, med fokus på ADHD och autism. Hon har även ett fördjupat intresse för organisationspsykologi, neuropsykologisk testning och utredning.

FLER ARTIKLAR