Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Beroenden kan utvecklas till allt ifrån substanser som alkohol och narkotika, till beteenden som spelande och sex. Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Det går att komma ur ett beroende och det finns hjälp att få.


Missbruk och beroende

Beroende innebär en kronisk förändring i hjärnans belöningssystem. Beroenden kan uppstå i användning av substanser som alkohol, narkotika och andra droger. Beteenden, så som spelande, sex eller shopping, kan också skapa beroende. Förändringarna som sker i hjärnan är i stort sett de samma oavsett om beroendet är kopplat till en substans eller ett beteende. En vanlig association till missbruk är användning av alkohol och narkotika, vilket är vad den här artikeln främst kommer att fokusera på.

Missbruk och beroende används ibland som synonymer men har delvis olika innebörd. Ett missbruk definieras utifrån vilka konsekvenser användningen leder till. Skillnaden mellan bruk och missbruk handlar alltså inte främst om vilken mängd som konsumeras, utan vad det resulterar i.

Ett missbruk karaktäriseras av en användning som leder till problem, t.ex. ökat risktagande, relationella svårigheter eller att arbete/studier missköts. En frekvent användning ökar risken för att ett missbruk ska uppstå.

Ett missbruk som pågår under en längre tid leder i regel till att ett beroende utvecklas. Ett beroende förutsätter att en person använt alkohol eller narkotika i en sådan omfattning att fysiska funktioner, beteende och socialt liv påverkats.

Stora mängder av alkohol eller narkotika som använts regelbundet har gjort att kroppen successivt vant sig vid att vara påverkad. Det blir mycket svårt att klara sig utan drogen.

Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sin konsumtion och det mesta i livet kretsar kring beroendet. Beroendet går före den egna hälsan och t.o.m. människor man älskar. Det är vanligt att den som är beroende försöker att sluta, men utan att lyckas.

Orsaken till att vi kan utveckla beroenden har att göra med en funktion i hjärnan som varit mycket viktig för människans överlevnad; belöningssystemet. Belöningssystemet aktiveras bland annat av att äta, motionera och ha sex. Att inta föda och reproducera sig har varit evolutionärt viktigt för människan som art, därför är det en fördel om dessa aktiviteter förknippas med lust och njutning.

Belöningssystemet fyller en evolutionärt viktig funktion genom att frisätta ämnet dopamin som får oss att uppleva denna njutning. Alkohol och narkotika aktiverar också belöningssystemet, men frisätter mycket mer dopamin än vad som sker naturligt. Detta är en förklaring till att beroende kan uppstå och skapa ett så starkt begär. En del människor har ett belöningssystem som reagerar lättare på droger vilket medför en ärftlig risk för att utveckla ett beroende. Sociala faktorer och miljöfaktorer som stress och inlärda beteenden påverkar också beroendeutveckling.

Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sin konsumtion och det mesta i livet kretsar kring beroendet. Beroendet går före den egna hälsan och t.o.m. människor man älskar. Det är vanligt att den som är beroende försöker att sluta, men utan att lyckas.

Symtom på beroende

Är du orolig för att du eller någon i din närhet har utvecklat ett beroende? De finns olika symtom på beroende och man brukar skilja på fysisk och psykisk påverkan. Tecken på fysisk påverkan är framförallt toleransutveckling. Det innebär att man behöver använda mer och mer av drogen för att uppnå samma påverkanseffekt. Om man tar samma mängd som tidigare uteblir effekten – man har alltså en ökad tolerans. I ett senare skede i beroendet kan man få abstinensbesvär som oro, skakningar och illamående om intaget upphör.

Psykisk påverkan av beroende är att man tappar kontrollen över sitt användande, exempelvis genom att dricka mycket mer än vad man hade tänkt sig. Vidare har man stora svårigheter med att avstå. Trots att man märker destruktiva konsekvenser av sin användning av alkohol eller narkotika och lovar sig själv att sluta klarar man inte av att göra det. Man upplever en oerhört stark längtan efter drogen.

När man inom sjukvården ska fastställa beroendesjukdom får man bland annat ta ställning till påståenden som:

  • Jag tänker mycket på just detta
  • Jag känner ett sug efter det
  • Jag har utvecklat tolerans, och behöver allt starkare doser/högre spelinsatser
  • Jag får diverse negativa symptom, abstinenssymptom, av att inte få ägna mig åt det
  • Det inkräktar på resten av livet, arbetet, familjen, fritiden

Behandling av beroende

Det kan vara svårt och ta lång tid att sluta dricka eller ta andra droger. Men det går att komma ur sitt beroende och det finns hjälp att få. Att tänka igenom hur det är just nu och hur man skulle vilja att det var istället kan vara ett första steg. Genom att berätta för sina närmaste om sin önskan att sluta kan man få hjälp och stöd på vägen. Det är också ett sätt att erkänna problemet.

När det gäller att komma ur ett beroende fungerar olika saker för olika personer. För en del räcker det med att ta ett slutgiltigt beslut om att sluta. Med eftersom de biologiska mekanismerna bakom ett beroende är så starka räcker det för många inte med egna ansträngningar. Då finns det hjälp att få. Vad som fungerar bäst varierar mellan individer och det finns flera olika typer av behandlingar. Några exempel är:

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) KBT fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden. I behandlingen får man lära sig att hantera situationer som framkallar jobbiga känslor och beteenden på ett mer hållbart sätt.
  • Tolvstegsprogram En välbeprövad metod mot olika typer av beroende som bygger Anonyma alkoholisters tolv steg och traditioner. Behandlingen är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete i nära kontakt med en handledare/sponsor. Vanligtvis tar tolvstegprogrammet fem till tolv veckor att genomföra, antingen på behandlingshem eller i närmiljön.
  • LäkemedelDet finns olika läkemedelsbehandlingar som kan vara till hjälp. Vid alkoholberoende finns exempelvis antabus som ett alternativ, vid opiatberoende kan underhållsbehandling med substitutionspreparat vara framgångsrik.
  • Självhjälpsgrupper För många som kämpar med ett beroende är självhjälpsgrupperna ett viktigt stöd. Anonyma alkoholister och Anonyma narkomaner arbetar efter tolvstegsprogrammets principer. Det finns liknande gemenskaper för en rad andra beroenden, t.ex. anonyma spelberoende, anonyma överätare, anonyma sexmissbrukare osv.

Missbruk skapar lidande hos såväl den beroende som för personer i hens närhet. Att se någon man älskar kämpa med ett beroende är en smärta i sig. Ständig oro och stress ökar riksen för psykisk ohälsa hos anhöriga. Det är heller inte ovanligt att den som lever nära en person med beroende utvecklar ett medberoende. Det innebär att man börjar anpassa sitt beteende och sitt liv efter den beroende i en sådan utsträckning att man tappar kontakten med sina egna behov. Man gör allt för att försöka hantera, kontrollera och förändra den andre.

I Århundradets kärlekssaga beskriver Märta Tikkanen den medberoendes situation:

Tidigt
Dolde jag min sårbarhet
För dig

Hur skulle jag kunna 
göra dig så ont
att jag lät dig förstå
hur ont
 du hade gjort mej  

Så lyckades jag hindra
både dej och mej
att växa 

Det finns organisationer och föreningar som arbetar med stöd åt anhöriga. Du är inte ensam med dina erfarenheter av en närståendes beroende.

För den som lever med ett beroende är konsekvenserna att livet på olika sätt begränsas. Rent fysiskt medför alkohol- och narkotikaberoende negativa konsekvenser för hälsan. Det kan leda till en för tidig död. Många upplever stor skam kopplat till sitt beroende. Det är inte ovanligt att beroendet blir en livshemlighet, något man skäms över och försöker dölja.

Det kan bli mycket ensamt. När nästan allt i tillvaron kretsar kring beroendet kan det ändå vara svårt att tänka sig livet utan det. I Dagens nyheter den 10/3 2019 skriver Hanna Hellquist om sitt alkoholberoende:

När man har använt sig av alkohol för att parera varenda känsla som kan tänka uppstå så är det fruktansvärt skrämmande att försöka föreställa sig ett liv utan den. Är det ens ett liv som jag vill leva? Nej, länge tänkte jag att det inte fanns någon som helst mening med ett sådant liv.

Det är inte ovanligt att beroende uppstår till följd av självmedicinering. Alkohol och andra droger har en ångestdämpande effekt och beroende kan ha sin grund i att man försöker hantera svåra känslor. Det fungerar i stunden, även om det inte gör det i längden. Därför kan det i vissa fall finnas ett behov av annan psykologisk behandling i samband med att man tar sig ur ett beroende. Det finns andra, mer hållbara, sätt att hantera svåra känslor som ångest och oro. När beroendet inte tar upp så mycket utrymme kan livet fyllas av andra saker som får dig att må bra. Du kan bli fri. Hanna Hellquist skriver:

När jag drack så ägnade jag nästan all min vakna tid åt att tänka på alkohol. Att planera hur jag skulle sluta dricka för att inte bli för full på festen jag skulle gå på, och sen, när jag ändå hade blivit för full, försöka tänka ut vilka förmildrande omständigheter som jag skulle använda som förklaring den här gången. Den ständiga tanken i mitt huvud var: jag dricker för mycket. Och nästan samtidigt, nej det gör jag inte. Alla ursäkter, så att jag inte skulle behöva sluta. Nu har jag slutat. Lättnaden jag känner är nästan omöjlig att beskriva. Fattar ni hur mycket utrymme som frigörs i hjärnan när man slutar tänka på vin?

Kroniskt beroende

Beroendesjukdomar orsakar en kronisk förändring av hjärnans belöningssystem. Minnen och upplevelser som orsakade beroendet finns lagrade i belöningssystemet, vilket kan utlösa ett starkt begär även efter en lång tids uppehåll. Det finns än så länge inga effektiva metoder som så att säga backar bandet när ett beroende väl har uppstått. Det är därför den som lyckats ta sig ur ett beroende beskriver sig som ”nykter alkoholist” eller ”spelfri spelare”.

SAMMANFATTNING

Beroenden kan utvecklas till alltifrån substanser som alkohol och narkotika, till beteenden som spelande och sex. Förändringarna som sker i hjärnan är i stort sett de samma oavsett om beroendet är kopplat till en substans eller ett beteende. Hjärnans belöningssystem är centralt i beroendeutveckling. Belöningssystemet har evolutionärt varit viktigt för människans överlevnad. Vid ett beroende fristätts mer dopamin från belöningssystemet än vad som sker på naturlig väg, vilket medför att både ruset och suget efter mer blir oerhört starkt. Sociala faktorer och miljöfaktorer spelar också in i utvecklingen av ett beroende.

Konsekvenserna av beroende är mycket destruktiva för både individen och omgivningen. Även om man vill sluta kan vara svårt att komma ur sitt beroende på egen hand. Många vill och försöker utan att lyckas. Men det finns hjälp att få. Flera olika typer av behandlingar riktar sig mot den som befinner sig i ett beroende. KBT, tolvstegsprogram och läkemedelsbehandling är några exempel.

Livia Ericsson
Författare: Livia Ericsson

Livia är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av utvecklings- och personlighetspsykologi.

Livia Ericsson
Författare: Livia Ericsson

Livia är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av utvecklings- och personlighetspsykologi.

FLER ARTIKLAR