Komplex PTSD

Komplex PTSD

Komplex PTSD är en form av PTSD som kan uppstå efter flera traumatiska händelser som inträffat under en längre tid. Komplex PTSD har en svårare symtombild än vanlig PTSD som därför kan ta längre tid att behandla. Komplex PTSD uppstår ofta efter traumatiska händelser i barndomen eller i en nära relation i hemmet. Det finns hjälp att få för komplex PTSD med effektiva tekniker som kan användas både på egen hand eller tillsammans med en professionell terapeut.


Vad är komplex PTSD?

Komplex PTSD är inte en egen diagnos utan ses som en form av PTSD. Komplext PTSD tillskrivs när en psykolog eller en läkare anser att symtomen liknar PTSD men är lite allvarligare.

 • Vanlig PTSD kan uppstå efter att en person varit med om en svår och traumatisk händelse. Ofta har händelsen varit kränkande i sin natur.
 • Komplex PTSD kan uppstå när personen varit med om flera traumatiska händelser, som också skett under en längre tid. Det kan handla om sådant som pågått under uppväxten såsom misshandel i hemmet eller att man flytt under en längre tid från krig. Mobbing kan också orsaka PTSD om den varit särskilt allvarlig.

Ofta uppstår komplex PTSD då den traumatiska händelsen inträffat under en så kallad kritisk period, som exempelvis barndomen. Anledningen till att ett trauma i barndomen drabbar personen hårdare än för en vuxen är för att ett barn inte känner till vad som är rätt eller fel, normalt eller onormalt, och därmed inte har en referensram att förhålla sig till. Känslor av skuld och skam kan då drabba barnet som tror att det gjort något fel. Ett barn har dessutom inte makt att säga ifrån, eftersom barnet är beroende av vårdnadshavare för mat och boende.

Om föräldrar inte tar hand om barnet och tillgodoser dess behov av både närvaro samt fysiska behov kallas det för omsorgssvikt. Omsorgssvikt kan i förlängningen orsaka komplex PTSD. Eftersom personen som har drabbats av komplex PTSD har varit med om fler traumatiska händelser har de också fått allvarligare konsekvenser.

Hur vet jag om jag har komplex PTSD?

En person som varit med om traumatiska händelser under utvecklingsfaser har ibland integrerat detta i sin personlighet och kan därför känna som om symtomen är en del av den man är. Vid komplex PTSD kan den drabbade trots det känna av tydliga symtom och det kan kännas som att man är annorlunda jämfört med andra. Om man tror att man har komplext PTSD är det alltid värt att söka professionell hjälp hos en psykolog eller terapeut.

 • Flashbacks som gör att personen återupplever traumat, genom drömmar eller förnimmelser.
 • Minnesluckor från den traumatiska händelsen som inte berott på alkohol eller droger.
 • Undvikande beteende för allt som är likt eller kan komma att likna den obehagliga händelse som personen varit med om. Detta gör personen eftersom de känslointryck som liknar de som förkommit under traumat riskerar att väcka obehag och återblickar.
 • Stress- och ångestproblematik på grund av överspändhet vilket ibland medför sömn- och koncentrationssvårigheter.
 • Självskadebeteende och missbruk (ex. riskfyllt beteende, alkohol- eller drogmissbruk, sexuellt riskbeteende).
 • Svårigheter att reglera känslor, särskilt när man blir arg.
 • Negativ påverkan på självbild och egenvärde.Ofta känslor av skuld och skam.
 • Svårigheter med relationer,litar inte på andra och undviker närhet.
 • Känsla av meningslöshet och inre tomhet.

Vad kan jag själv göra och vad kan jag behöva hjälp med?

Det är alltid värt att söka hjälp om man tror att man har komplext PTSD eller en annan typ av trauma. Tillsammans med psykologen kan man därefter lära sig metoder som kan utföras på egen hand. I ett inledande skede används ibland metoder inom mindfulness för att hjälpa personer med komplex PTSD.

Mindfulness betonar vikten av att vara närvarande i nuet och att vara medveten på sig själv. På så sätt kan mindfulness vara behjälpligt för att behandla den stress- och ångestproblematik som personer med komplext PTSD ofta upplever. Mindfulness lär tekniker som sedan kan utföras på egen hand. Beroende på hur man är som person kan man även gynnas av att skriva ner sina minnen för att sedan kunna arbeta med dem.

Tillsammans med en terapeut kan andra typer av traumabehandling användas för att hjälpa personer med kopmlex PTSD att minska sina symtom. För att hjälpa den drabbade att förstå vad det är som gör att minnena återupplevs används ibland så kallad psykoedukation.

Psykoedukation kan bidra till förståelse om vad det är som händer när ett minne återupplevs och vad det är som triggar flashbacks så att personen sedan kan minska sina symptom på egen hand. Det är viktigt att förstå vad det är man känner inför sina minnen och sin överspändhet när man har varit med om något traumatiskt.

Ibland tar det lite tid att behandla komplex PTSD eftersom det ofta beror på flera händelser under en längre tid. I många fall har det man varit med om även påverkat ens personlighet och därför kan man tillsammans med en professionell få hjälp att återskapa sin historia.

En beprövad metod för att behandla PTSD är ögonrörelseterapi, även känt som Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR går ut på att låta patienten återberätta sitt traumatiska minne inför psykolog eller terapeut samtidigt som man utför ögonrörelse. Metoder går ut på att skapa ett mer enhetligt minne som går att behärska och hantera. Därefter kan den som går i terapi arbeta igenom och konsolidera de traumatiska minnena.

I vissa fall används medicin för att behandla PTSD. I sådana fall kan det vara antidepressiv medicin eller medicin som kan förenkla för den drabbade att sova.

För att hjälpa personen som lider av komplex PTSD kan det hjälpa att förstå varför man känner som man gör genom psykoedukation. Genom att förstå vad det är som triggar flashbacks kan den drabbade lära sig om hur hen kan minska sina symptom på egen hand.

SAMMANFATTNING

Komplex PTSD är ingen egen diagnos utan används för att beskriva en mer allvarlig form av PTSD. Ofta uppkommer denna efter upplevelse av flera traumatiska händelser under en längre tid. Personer som lider av komplex PTSD har ofta varit med om traumatiska händelser under barndom eller i en nära relation. Det finns olika sätt att behandla komplex PTSD och exempelvis används psykoedukation, ögonrörelseterapi och i vissa fall antidepressiv medicin. Särskilt viktigt i behandling är att initialt hantera den stress- och ångestproblematik som tillståndet medföljer för att sedan arbeta igenom och konsolidera de traumatiska minnena.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

FLER ARTIKLAR