ISTDP terapi

ISTDP terapi

Intensive Short-Term Psychodynamic Therapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Detta innebär att man använder sig av ett psykodynamiskt ramverk, men har extra fokus på patientens känslor för att gå till botten med lidande och svårigheter. ISTDP syftar till att öka patientens välmående genom att öka den känslomässiga kapaciteten, och har visat sig effektivt i en mängd olika tillstånd.


Vad är ISTDP?

Det finns minst sagt en djungel av terapiformer och det är inte alltid lätt att veta vad som är lämpligt för vem och när. Låt oss förtydliga vad ISTDP innebär, hur det går till och för vem det kan passa.

Ett psykodynamiskt förhållningssätt

Psykodynamiskt betyder inte Freud

Att ISTDP är en psykodynamisk terapiform innebär att man använder sig av ett psykodynamiskt ramverk för att förstå patientens tankar, känslor och beteenden. Många förknippar termen psykodynamisk med Freud, men för att inte bli missvisad av stereotypa fördomar om divaner och Oidipuskomplex kan det vara bra att veta att det psykodynamiska fältet har utvecklats mycket sedan Freuds tid.

Självförståelse, acceptans och relationer i fokus

Det finns lite olika varianter av moderna psykodynamiska terapier, varav ISTDP är en.

Gemensamt för terapierna är att man har ett holistiskt synsätt på människan och att terapin syftar till att hjälpa patienten förstå sig själv bättre.

Man antar att vi ofta agerar utifrån känslor, tankar och motiv som inte alltid är medvetna för oss men som kan ha stor påverkan på våra liv, och med ett accepterande förhållningssätt jobbar man med att förstå grunden till problemen som finns.

Det finns också ett fokus på relationer, och man försöker förstå svårigheter som uppstår i relationer, problematiska relationella mönster och hur det kan ha grund i tidigare erfarenheter.

Affektfokuserad

Varför just känslor?

Affektfokuserad innebär att känslor eller frånvaron av känslor har stort fokus i behandlingen. Vår förmåga att känna känslor har utvecklats evolutionärt för ska kunna uppmärksamma vad vill och inte vill i olika situationer. Även om vi inte lever på savannen som jägare-samlare längre så är våra kroppar fortfarande byggda för att kunna uppleva och bli guidade av samma spektra av känslor.

Som jägare-samlare var ilskan viktig för fysisk överlevnad, idag handlar det oftare om att våga känna oss arga för att kunna sätta gränser gentemot andra och stå upp för oss själva.

Det kan också handla om att våga känna en sorg vi bär på, eller närma oss det vi vill ha mer av i livet. Tanken är helt enkelt att känslor bär på viktig information.

Ofta har vi av olika anledningar inte blivit bemötta på det sätt vi önskat i situationer eller av personer som är viktiga för oss. Om detta hänt för ofta eller i situationer som varit känsliga kan det leda till att vi har börjat få svårt att uppmärksamma och uttrycka våra behov eller hantera andras reaktioner på dem. Detta kan leda till ångestsymptom, nedstämdhet och diverse andra psykologiska och kroppsliga besvär.

Genom att närma oss och förstå oss på våra känslor kan vi minska ångestsymptom och nedstämdhet, samtidigt som vi kommer i bättre kontakt med oss själva och andra. Det blir också lättare att förstå vad vi verkligen vill och öka vår förmåga att ta oss an livet.

Känslor i kroppen
Man brukar säga att en sorg är tung, att man kokar av ilska eller att kärlek känns som fjärilar i magen. Olika känslor upplevs som olika kroppsliga sensationer. Forskning har visat att människor från olika kulturer upplever känslor på samma ställen i kroppen. Detta föreslår att vi har en ”kroppslig karta över våra känslor”, men styrker också att känslor har varit evolutionärt viktiga.

ISTDP grundar sig på att känslor känns i kroppen och att de måste tas på allvar då de har förmågan att påverka andra kroppsliga system såsom magtarmkanalen, hjärt- och kärlsystemet, immunsystemet, musklerna och huden. Således kan emotionella problem kan sätta sig i kroppen, något som kan utveckla negativa hälsoeffekter i över tid.

Tidseffektiv?

Genom att ha fokus på och jobba med de känslor som uppstår i terapirummet går det ofta förhållandevis snabbt att komma åt och börja jobba med patientens problematik. Detta gör att man ofta kan få en relativt snabb effekt, och ISTDP är ansedd som en ”effektiv” terapiform.

Olika svårigheter har inte allt för sällan en gemensam grundorsak, och genom att komma tillrätta och förstå sig på orsaken förbättras ofta många aspekter av patientens mående. Hur många tillfällen som behövs varierar, vissa är hjälpta av några enstaka, andra kanske går 10 tillfällen, vissa fortsätter ett år eller längre.

Hur går ISTDP till?

Skräddarsydd terapi

ISTDP anpassas alltid till patienten och problematiken, och skräddarsys för att hjälpa patienten just där hen är. Upplägget kan vara antingen tidsbegränsat eller icke-tidsbegränsat. Vid första tillfället berättar patienten om anledningen som fört en till terapin och tillsammans kartlägger man situationen, tar reda på vad som hindrar patienten att komma vidare ur svårigheterna och vad målen med behandlingen skulle vara.

Första gången brukar man ses lite längre, till exempel 90 minuter, för att tillsammans bilda en uppfattning av vad patienten önskar arbeta med och vad som kan göras för att patienten ska må bättre. Efter den första träffen bestämmer patienten om hen önskar fortsätta. Om patienten tillåter så filmas alla sessioner, detta för att terapeuten ska kunna gå tillbaka och titta på vad som hände i sessionen och effektivisera behandlingen.

Bättre strategier och känslomässig kapacitet

Ofta beror patienternas hinder och svårigheter på olika mer eller mindre omedvetna strategier patienten utvecklat för att undvika känslor i syfte till att minska obehag. Även om de minskar obehag i stunden bidrar dessa strategier i det långa loppet ofta till olika former av lidande och en svårighet att komma vidare i livet. I terapin jobbar man därför med att lämna de automatiska strategierna och öka den känslomässiga kapaciteten, så att man kan hantera problem och möta livet på ett mer gynnsamt sätt.

För vem passar ISTDP?

ISTDP är väl beforskat och har visat sig vara effektivt i en mängd olika tillstånd, så som:
  • ångest
  • depression
  • relationssvårigheter
  • ätstörningar
  • personlighetsproblematik
  • självdestruktivt beteende
  • kroppsliga symptom (yrsel, huvudvärk, IBS)

ISTDP passar inte alla då den tydliga uppmärksamheten på känslor kan upplevas irriterande eller påträngande. Att gå i terapi, och kanske särskilt en intensiv och känslofokuserad terapiform som ISTDP innebär att bemöta svårigheter och känslor vilket kan vara energikrävande. Man kan tänka att ”smakar det så kostar det”. Om man vill ha en positiv förändring får man vara beredd att jobba för det, och det är värt det i det långa loppet.

Vanliga frågor

Hur länge pågår behandlingen?

Terapin är inte tidsbestämd och anpassas alltid efter patientens behov och önskemål. Hur länge behandlingen pågår varierar mellan några få sessioner, ett halvår och ett år eller längre.

Hur ofta träffas man?

Terapin anpassas efter patientens behov och önskemål och det kan variera mellan flera gånger i veckan, en gång i veckan och någon gång i månaden.

Hur går behandlingen till?

Patienten berättar om sin problematik och tillsammans kartlägger man situationen, tar reda på vad som hindrar patienten från att komma vidare från svårigheterna och vad målen med behandlingen skulle vara. Första gången brukar vara ungefär 90 minuter och är till för att tillsammans bilda en uppfattning av vad patienten önskar arbeta med och vad som kan göras för att patienten ska må bättre. Följande sessioner kan vara mellan 45–90 minuter. Alla sessioner filmas, om patienten tillåter. Materialet används för att terapeuten ska kunna göra själva behandlingstillfällena ännu effektivare.

Vad är terapeutens roll?

I ISTDP har terapeuten en aktiv roll och är ständigt uppmärksam på patientens inre känslomässiga konflikter för att hjälpa patienten förstå och hantera dem bättre. Vissa upplever därför terapeuten som irriterande och de frågor som ställs påfrestande. Tanken är att en intensiv behandling skapar störst förändring. Det finns dock ingen anledning undvika ISTDP för att man är rädd att det skulle vara för intensivt, terapeuten är noga vaksam på att inte pressa patienten för hårt.

Grundtanke

ISTDP bygger på tanken att känslor bär på viktig information och att vi gynnas av att kunna uppleva och uttrycka våra känslor. När vi är i kontakt med våra känslor är vi i bättre kontakt med oss själva, våra behov och förhoppningar, samt med andra människor runt omkring oss.

Ofta har vi av olika anledningar inte blivit bemötta på det sätt vi önskat av personer som varit viktiga för oss. Detta kan leda till svårigheter att uppmärksamma och uttrycka våra känslor och behov, vilket kan orsaka diverse psykologiska och kroppsliga symptom.

Inom ISTDP jobbar terapeut och patient aktivt tillsammans med att hjälpa patienten komma i bättre kontakt med sina känslor för att göra det gör det lättare för patienten att ta sig an livet, bemöta utmaningar och njuta av det som är bra.

SAMMANFATTNING

ISTDP är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi, vilket innebär att man använder sig av ett psykodynamiskt ramverk men lägger ett extra fokus på patientens känslor för att gå till botten med lidande och svårigheter. ISTDP har visat sig effektiv i en mängd olika tillstånd, och terapin anpassas alltid efter patientens behov och önskemål. Hur ofta och länge terapin pågår varierar.

Syftet är att skapa bättre självförståelse och utveckla acceptans, både i relationen till sig själv och andra. Genom att lägga stor vikt vid patientens känslor både i och utanför terapirummet går det ofta snabbt att komma i kontakt med grundproblematiken, för att sedan jobba vidare med att hitta bättre strategier för patienten att hantera det som är jobbigt och utveckla den känslomässiga kapaciteten.

Genom det tydliga känslofokuset upplevs ISTDP som irriterande och påträngande av vissa, och att gå i terapi kan vara energikrävande då det handlar om att bemöta svårigheter och jobbiga känslor. Men som man säger, ”smakar det så kostar det”, och den positiva förändringen som sker när man är beredd att jobba för det är ofta ovärderlig.

Elvira Martin
Författare: Elvira Martin

Elvira är kunnig inom psykologi och speciellt intresserad av funktionsmedicin samt hur psyket samspelar med kroppen.

Elvira Martin
Författare: Elvira Martin

Elvira är kunnig inom psykologi och speciellt intresserad av funktionsmedicin samt hur psyket samspelar med kroppen.

FLER ARTIKLAR