Existentiell terapi

Existentiell terapi

Existentiell terapi befattar sig med de frågor som är fundamentala för det mänskliga tillståndet; vår fria vilja, ansvar och strävan efter mening. Snarare än att fokusera på symptomen är det individen som står i centrum och hennes förmåga att ta rationella beslut. Terapin försöker få klienten att nå sin fulla potential genom självmedvetenhet och sin förmåga att omskapa sig själv.


Vad är existentiell terapi?

Existentialismen är en spretig filosofi vars plats i psykologin inte är självklar men ändå inflytelserik som tar plats inom det humanistiska fältet. Det som förenar existentialister är deras befattning med individen i det mänskliga tillståndet – existensen. Fenomen som är inneboende i naturen att vara levande och mänsklig. Individen och hennes erfarenheter tas på stort allvar, subjektet anses vara unik, singulär och oersättlig. Därför betonas också frihet, medvetenhet och självreflektion. Med friheten kommer ansvar; ansvar för val, handlingar, att vara en autentisk individ.

En existentiell psykoterapeut vid namn Viktor Frank kämpade med att finna mening när han var fängslad i ett koncentrationsläger under andra världskriget. Han kom då fram till att sökandet efter mening är det mest fundamentala mänskliga fenomenet.

Den existentiella frustrationen kommer ur en känsla av en fruktlös jakt som rotar sig ur individens flykt från frihet och ansvar. Individen kanske beskyller ödet, barndomen eller miljön för sin meningslöshet och behandlingen går ut på att hjälpa klienterna att förvandlas till allt det som de är kapabla att vara.

Terapin vill öka människans känsla av kontroll och ansvar, man anser att psykologiska problem härstammar från en hämmad förmåga att ta autentiska och meningsfulla beslut om hur man ska leva.

Om man saknar självmedvetenhet och förmåga att göra val som känns genuina kommer man uppleva sig alienerad från självaste livet. Känslorna som följer kan vara alltifrån ångest till apati, symptomen allt från missbruk till aggression. Behandlingen försöker därför öka individens förståelse över sig själv för att kunna leva det liv man vill leva. Det ska hjälpa dem att inse och acceptera utmaningarna och möjligheterna som ligger framför dem.

Jean-Paul Sartre

Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.

Jean-Paul Sartre är en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer och hans idéer var värdefulla för psykologin för att de handlade om människans mentala kapaciteter och begränsningar. Han trodde att det som särskilde människan från djuren som var slavar under instinkter, eller annat i miljön som levde under naturens lagar, var vår fria vilja. Han baserar detta på vår mentala förmåga att kunna reflektera över sådant som inte är, att kunna föreställa oss intet.

Vi kan tänka oss alternativa möjligheter, andra liv, en annorlunda framtid. Dessa kapaciteter är det som ger oss frihet – miljön tvingar oss inte att handla utan vi väljer att handla baserat på vår förmåga att föreställa oss konsekvenser.

Sartre trodde också att människor föds som ingenting, som ”tabula rasa”, först när man har erfarit världen skapar man sin egen essens genom sina val. Han trodde att en individ inte är något annat än det hen gör av sig själv. Det var detta han menade med att existensen föregår essensen: människor skapar via sina erfarenheter något av sig själva: vi gör oss själva till en student, en förälder, en jurist. Därför är existensen primär, sedan följer de drag som gör dig till just dig: dina roller i livet.

Hur går existentiell terapi till?

Terapin antar en fenomenologisk form eftersom fokuset ligger på den unika individen och hennes upplevelser och meningsskapande. Terapeuterna ska hjälpa dig att hitta mening när du möter ångest genom att välja att tänka och handla ansvarsfullt. Du ska konfrontera dina negativa interna tankar snarare än att lyssna på de externa påtryckningarna som trycket från samhället och förlita dig på dig själv istället för på tur eller slumpen.

Kreativitet, kärlek, autenticitet och fri vilja är verktygen man måste använda för att utvecklas och förverkligas. Existentiell terapi används ofta mot missbruksproblem eftersom man där framhäver individens förmåga att ta egna beslut, att kunna välja andra saker framför drogerna.

Genom att möta ångesten som får en att missbruka substanser och hitta grunden till varför man väljer att bedöva sig själv kan man också välja att handla annorlunda.

Terapin är också användbar för individer som går igenom en livskris eftersom man ges verktyg för att återfå lusten i den förändrade tillvaron.

Genom att ta ansvar för t.ex. sitt drickande eller sina psykiska problem når man insikt över sin egen förmåga att påverka, och därmed förändra. Målet är att lära sig att ta avsiktliga beslut byggda på kärlek och kreativitet istället för att låta utomstående faktorer bestämma över sina handlingar.

Existentiell terapi övningar

Existentialisterna har ett rykte om sig att vara pessimister eftersom de befattar sig med de negativa aspekterna av vad det innebär att vara människa, vår ensamhet och lidande. Vissa anser att alla problem går att koka ner till fyra beståndsdelar: döden, meningslöshet, isolering och frihet. Andra tror att det inte finns något som är dysfunktionellt, varje sätt att vara är bara ett uttryck för hur en individ väljer att leva sitt liv.

Terapin ska inte ge några rätta svar eller hemuppgifter för att öka känslan av mening utan mer få en att acceptera hur livet är beskaffat, lära sig vara närvarande och ta ansvar över sitt eget liv.

Man ska nå insikten att man inte kan undvika livet genom att leva i det förflutna eller genom att blunda för sin dödlighet. Man ska också lära sig att anpassa sina livsomständigheter utefter den individ man är idag och att leva autentiskt. Vi är ständigt i förändring och genom våra medvetna val bestämmer vi riktlinjen på denna utveckling.

Genom att bli lyssnade på, bekräftade och inse att vi inte är ensamma över vår existentiella ångest kan vi också gå vidare.

Empati och stöd är verktyg som används av terapeuterna, de ska fungera som en partner genom dessa tunga frågor. Den relationella kontexten av gruppterapi är också effektivt eftersom människor existerar i närvaron av andra. Kärnfrågan i den här sortens terapi är: hur kan jag existera i bemötandet av ovisshet, konflikt och död?

SAMMANFATTNING

Existentiell terapi är en humanistisk terapiform som tar avstamp i individens fenomenologiska erfarenhet: hennes unika upplevelser och meningsskapande. Det berör frågor som frihet och ansvar och tror att psykologiska problem härstammar från flykten därav. Filosofen Jean Paul-Sartre är förgångsgestalten för existentialismen, han menade att alla människor har en fri vilja eftersom vi har den mentala förmågan att föreställa oss alternativa möjligheter och förutspå olika konsekvenser. Därför menar terapin att man också har möjligheten att skapa det liv man vill leva. Terapin används ofta för missbruksproblem och vid livskriser för att få individen att möta sin ångest och ta aktiva val för att förändra sin livssituation. Klienterna ska sluta undvika livet genom att leva i det förflutna eller genom anpassa sig till samhällets förordningar och istället lära sig att leva autentiskt i nuet.

Nicolina Fog-Jensen
Författare: Nicolina Fog-Jensen

Nicolina Fog-Jensen är kunnig inom psykologi och intresserad av socialpsykologi, i synnerhet av interpersonella relationer och gruppmentalitet. Hon har även ett fördjupat intresse för människans utveckling genom livet.

Nicolina Fog-Jensen
Författare: Nicolina Fog-Jensen

Nicolina Fog-Jensen är kunnig inom psykologi och intresserad av socialpsykologi, i synnerhet av interpersonella relationer och gruppmentalitet. Hon har även ett fördjupat intresse för människans utveckling genom livet.

FLER ARTIKLAR