Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en psykisk diagnos som gör att den som är drabbad pendlar mellan olika perioder av depression och mani. Mani kan ses som motsatsen till depression och bipolär sjukdom innebär därför ett växlande i humör mellan nedstämdhet och upprymdhet. Mellan perioder av depression och mani kan den som är sjuk även ha friska perioder.


Att ha bipolär sjukdom

Vad det innebär att ha diagnosen bipolär sjukdom varierar från individ till individ. De stora förändringarna i ens humör, från att befinna sig i djup nedstämdhet till att sväva på moln för att sedan komma ned med fötterna på jorden, kan vara mycket påfrestande både för sig själv och för sin omgivning.

I maniska perioder är det inte ovanligt att agera på impuls och med orimligt stort självförtroende. Det gör bland annat att den som är manisk kan starta igång omöjliga projekt, inleda spontana relationer, spendera för mycket pengar och kan hamna i farliga situationer.

Omdömeslösheten i maniska perioder leder inte sällan till konflikter med andra. Vid friska perioder kan det vara jobbigt att se tillbaka på saker en gjorde under sitt maniska tillstånd.

Både kraften och förekomsten av mani skiljer sig individuellt sett. Vissa har färre maniska perioder och kanske oftare depressiva perioder. Att befinna sig i en depression kan vara tungt och innebär inte sällan en isolering från omvärlden. Depression kan i svåra stunder även leda till tankar om att begå självmord eller att skada sig själv.

Symptom

Bipolär sjukdom kännetecknas framförallt av pendlandet mellan maniska och depressiva perioder. Symptom på bipolär sjukdom är således depression och mani.

Att vara deprimerad innebär att under en längre period må dåligt i form av att känna sig nedstämd och ofta ledsen. Depression kan även leda till svårigheter i att utföra vanliga vardagsrutiner.

Symptom på DEPRESSION är bland annat:

 • Känslor av nedstämdhet, hopplöshet och tomhet
 • Ångest
 • Skuldkänslor
 • Trötthet
 • Kroppsliga symptom som värk i huvud, axlar och rygg, magont samt hjärtklappning

Att vara manisk innebär i sin tur att under en period ha ett förhöjt stämningsläge kännetecknat av överaktivitet och överdriven upprymdhet. Ett maniskt tillstånd kan även innefatta negativa känslor som irritabilitet och ilska.

Symptom på MANI är bland annat:

 • Extremt självförtroende
 • Överaktivitet och överdriven energinivå
 • Impulsivitet och omdömeslöshet
 • Sömnbrist

Någon som har bipolär sjukdom drabbas inte alltid av maniska tillstånd, utan kan pendla mellan depression och så kallad hypomani.

Hypomani är en lindrigare form av mani och har inte samma negativa konsekvenser.

Även psykos kan vara ett symptom och en följd till bipolär sjukdom. I både svårt depressiva och kraftigt maniska perioder kan den drabbade börja uppfatta och tolka verkligheten annorlunda genom att ha så kallade vanföreställningar. En person med psykos har en verklighetsfrånvänd uppfattning av världen.

Typ av bipolär sjukdom

Generellt sett går det att dela upp bipolär sjukdom i två olika typer, typ 1 och typ 2. Hur sjukdomen tar sig i uttryck kan förändras med tiden och på så vis kan även ens typ av bipolära sjukdom komma att ändras.

 • Bipolär sjukdom typ 1 kallades tidigare för manodepressiv sjukdom och kännetecknas av ett växlande mellan kraftiga manier och djupa depressioner. Kraftiga manier kan präglas av perioder då en person är överdrivet upprymd, energisk, aktiv och har ett extremt stort självförtroende. En kraftig mani kan även innefattas av sömnbrist och en risk finns för psykos. En person i ett maniskt tillstånd kan bete sig aggressivt och kan även utgöra en risk för att skada sig själv eller andra. Perioder av djupa och svåra depressioner präglas i sin tur av nedstämdhet, ångest, förtvivlan, hopplöshet och en brist på energi. Vid svåra depressioner är det inte ovanligt att ha tankar om att skada sig själv eller tankar på att ta sitt liv.
 • Bipolär sjukdom typ 2 kännetecknas också av ett växlande mellan maniska och depressiva tillstånd. Till skillnad från typ 1, innefattar dock typ 2 inte lika kraftiga manier. Detta gör att det ibland inte är helt enkelt att upptäcka maniska tillstånd. Skonsammare maniska tillstånd kallas ibland även för hypomani. Hypomani kännetecknas av ett förhöjt humör med ökad energi, kreativitet och positiva känslor. Även minskat sömnbehov är en följd till hypomani.

Orsak och behandling

Orsaken till bipolär sjukdom är både ärftlig och miljömässig. Trots att ärftligheten är relativt stor jämfört med andra psykiska sjukdomar, kan även livshändelser och förändringar i ens liv vara utlösande faktorer. Stressande livshändelser som separation, men även förändringar som att börja på ett nytt jobb kan påverka känsligheten för att utveckla bipolär sjukdom.

För många visar sig de första symptomen för bipolär sjukdom i tonåren, men det är inte sällan diagnosen ställs senare i livet. I Sverige ligger förekomsten av bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 på ca. 0,4–1,6 % respektive ca. 1 % av befolkningen.

Behandling av bipolär sjukdom är av väldig vikt för att dels förhindra eventuella negativa konsekvenser av sjukdomen så som självskada och självmord vid depression, men även för att motverka konsekvenser vid mani som uppbrott av relationer och förstörande av sin ekonomi. Behandling av bipolär sjukdom hjälper även till att förebygga och lindra återfall.

Behandling av bipolär sjukdom sker ofta på psykiatriska mottagningar och består fördelaktigt av flera olika typer av behandling.

En behandling kan bestå av:

 • Läkemedelsbehandling Läkemedelsbehandling behövs för att stabilisera humöret och anpassas beroende på maniskt och depressivt tillstånd, varmed regelbundna kontroller sker för att utvärdera och reglera läkemedlets effekt på patienten. Litium är ett vanligt läkemedel som används i Sverige vid behandling av bipolär sjukdom.
 • Psykoedukation Psykoedukation är också en viktig del av behandlingen vilket innebär att få utbildning om sjukdomen för att öka sin förståelse för sin situation och för att kunna förstå när man börjar må dåligt.
 • Samtalsstöd Detta kan ske i form av gruppsamtal med andra personer med samma sjukdom. Gruppsamtal kan även vara stöttande.
 • Vidare psykologisk behandlingYtterligare psykologisk behandling kan bestå av olika terapeutiska former. En vanlig behandling som används och fungerar vid bipolär sjukdom är KBT, kognitiv beteendeterapi Genom KBT kan patienten få lära sig om sitt beteende och sina känslor för att på så sätt aktivt kunna förändra negativa beteenden och även lära sig att hantera negativa känslor som stress och ångest. KBT kan även hjälpa patienten att behandla sömnproblem i samband med bipolär sjukdom.

SAMMANFATTNING

Bipolär sjukdom är en psykisk diagnos som karaktäriseras av att en person växlar i sitt humör med perioder av mani och depression. Det är individuellt hur sjukdomen tar sig i uttryck och det kan variera från person till person hur kraftfull ens maniska tillstånd är respektive hur djup ens depression är. Även varaktigheten av de specifika tillstånden ser olika ut och hos vissa kan perioder vara präglade av både mani och depression med intensiva växlingar. Bipolär sjukdom är ärftligt men kan även utvecklas och påverkas av faktorer i ens livsmiljö. Behandling av bipolär sjukdom består av flera delar; läkemedel, psykoedukation, stödsamtal och psykologisk behandling.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

FLER ARTIKLAR