Bildterapi

Bildterapi

Bildterapi ger personer en möjlighet att uttrycka känslor som kan vara svåra att sätta ord på. För dem som lider av psykologiska svårigheter, eller har problem i vardagslivet kan bildterapi behandling vara en metod för att bearbeta sina känslor.


Vad är bildterapi?

Bildterapi är en form av behandling som vårdpersonal använder sig av i arbetet med patienter. Patienter kommunicerar och ger uttryck för sina känslor i mer kreativa former. Tillsammans med en bildterapeut skapar patienten bilder genom att måla eller teckna. För att arbeta som bildterapeut krävs en särskild högskoleutbildning och en auktorisering från Svenska riksförbundet för bildterapeuter.

Den moderna bildterapi behandlingen utvecklades under andra världskriget som ett verktyg för att rehabilitera personer som upplevt starka och hemska upplevelser.

Främst utövades bildterapi på traumatiserade barn. På 1960-talet fick bildterapi behandling fäste i Sverige och idag är det en vanlig behandlingsform inom landstinget och den privata sektorn.

Bildterapi behandling

Bildterapi känns för många avskräckande. De känner att de inte har tillräckligt med konstnärlig skicklighet. Men det är samtalen som är i fokus under behandlingen, inte kvalitén på bilden. Terapeuten utgår från bilden när de ställer frågor men deras jobb är inte att tolka den. Patienterna skapar en bild av hur de mår och terapeutens uppgift är att hitta djupare känslor och föra samtal kring dessa.

Genom bildterapi behandlingar får patienter möjlighet att utforska sig själva på ett djupare plan och upptäcka nya sidor av sina personligheter. Processen består av kreativt skapande, reflekterande och bearbetande samtal.

Patienterna får arbeta kreativt med kritor och färger, de får klippa och klistra och använda lera för att skapa. Skapandeprocessen öppnar upp för samtal som annars känns tunga och svåra. De flesta som genomgått bildterapi behandling känner att det har hjälpt dem bearbeta svåra situationer i livet.

Bildterapi behandling hjälper patienten att:

  • Minska stress
  • Få bättre självinsikt och självkänsla
  • Lära känna sin egen personlighet
  • Aktivera flera delar av hjärnan
  • Uttrycka känslor som känns svårtolkade

Personer som har problem i vardagslivet vänder sig ofta till bildterapi för avslappning och för att uttrycka känslor de saknar ord för. Många gånger kan bildterapi behandlingar hjälpa personer med depression eller ångest att komma tillbaka till arbetslivet.

Bildterapi som behandling

Bildterapi kan hjälpa personer som lider av posttraumatisk stressyndrom, depression eller svår ångest. Om man lider av dessa sjukdomar är det ofta svårt att sätta ord på sina känslor och man hamnar ofta i ett negativt tankemönster. Genom bildterapi kan man bryta det negativa mönstret och förmedla sina känslor via bilder.

Bildterapi behandlingar är individuellt utformade för att skapa ett förtroende mellan patienten och terapeuten. Vanligtvis utgår terapeuten från ett tema som berör patienten. Det kan vara enkla bildterapi övningar som att måla ett träd, sedan för terapeuten ett samtal så att patienten får reflektera över sitt skapande.

Att skapa något kreativt ger en stimulerande känsla i hela hjärnan och påverkar personer positivt. Det skapar även nya tankar och känslor och det låter en person leka med sin fantasi.

Den som vill förändra sin personlighet eller lära känna sig själv bättre kan vända sig till bildterapi. Genom att måla, reflektera och samtala med en bildterapeut kan man få en djupare mening eller bearbeta minnen och upplevelser. Bildterapi vänder sig till alla, även de svårt sjuka, eftersom att det inte är lika fysiskt krävande som exempelvis sjukgymnastik. En del studier som gjorts visar att en del patienter som behandlats med bildterapi förbättras mer än de som behandlats med mediciner, samtalsterapi och sjukgymnastik.

Att skapa något kreativt ger en stimulerande känsla i hela hjärnan och påverkar personer positivt.

Bildterapi övningar

Bildterapi övningar är oftast individuellt utformade för att bäst uppnå patientens behov. Vissa terapeuter utgår från teman och ber patienten utföra enklare övningar, det kan exempelvis vara att måla ett träd. Efteråt ställer terapeuten frågor kring bilden: Hur hade bilden sett ut om papperet fortsatte? Hur hade du sett på bilden om du var en myra eller en fågel?

Vissa terapeuter kan be patienten måla en bild hur deras dag har varit. Patienten får då skapa målningen som de själva vill, med färg eller klotter. Sedan ställer terapeuten frågor kring bilden: Vad betyder bilden för dig? Vad ser du på bilden?

Frågorna får patienten att bryta sitt vanliga tankemönster och se en djupare mening bilden.

SAMMANFATTNING

Bildterapi är en vanlig form av behandling för att bearbeta svåra livssituationer som posttraumatisk stressyndrom, depression och ångest. En person som lider av depression eller har problem i vardagslivet kan ha svårt att uttrycka sina känslor med ord. Bildterapi ger personer en möjlighet att uttrycka sina känslor i mer kreativa former. Med hjälp av en utbildad bildterapeut får patienten hjälp att bearbeta sina känslor. Patienten får även möjlighet att lära känna sig själv bättre och reflektera kring sin personlighet. Terapeutens jobb är inte att tolka bilden. Terapeutens jobb är att ställa frågor och få igång samtal om bilden för att patienten ska kunna reflektera och bearbeta sina känslor.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

FLER ARTIKLAR