ACT – acceptance and commitment therapy

ACT – acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av terapi som växt fram ur den kognitiva beteendeterapin med influenser från medvetandelära. ACT har mycket gemensamt med mer traditionell KBT men menar att associationer eller inlärningar inte bör ersättas, utan snarare accepteras. Fokus inom ACT ligger på att få personer att leva sitt liv i enlighet med sina egna värden.


Vad är ACT?

ACT har växt fram ur den kognitiva beteendeterapin (KBT) och medvetandelära. Likt KBT menar ACT att beteenden är inlärda. Felinlärda beteenden är det som gör att man mår dåligt och genom att åskådliggöra beteenden kan de psykiska besvären försvinna. ACT skiljer sig från KBT eftersom ACT inte vill omlära beteenden och ersätta dem med något annat. ACT syftar istället åt att ge personen distans till känslor, tankar och beteenden samt att acceptera dem även om de är obehagliga. Genom att skilja beteenden från tankar och känslor är teorin att personen kan identifiera vad som känns viktigt och meningsfullt i livet och sedan leva i enlighet med detta.

Processen inom ACT kan sammanfattas i dessa tre punkter:
  • Accept your reactions and be present (acceptera dina reaktioner och var närvarande i stunden),
  • Choose a valued direction (välj hur du vill leva ditt liv),
  • Take action (agera därefter).

ACT behandling

ACT används ofta för att behandla personer med kroppslig besvär såsom kronisk smärta. ACT har även visat sig vara effektivt för behandling av stress- och ångestproblematik. Fördelen med ACT är i dessa sammanhang att den inte strävar efter att förändra sådant som inte går att förändra. En kronisk eller smärtrelaterad sjukdom som följer med resten av livet kan vara svår att förhålla sig till.

ACT syftar till att få personen att leva sitt liv trots sådant som är jobbigt eller svårt genom acceptans. Detta kallas även för att öka den psykologiska flexibiliteten. Tillsammans med en psykolog eller terapeut får den som går i ACT lära sig att acceptera sina reaktioner, etablera vad som är viktigt i livet och sedan hjälp med hur man kan agera därefter.

ACT utgår från en teori som menar att vi alltid förstår oss själva och vår omvärld genom språket. Det är språket som tillåter oss att beskriva oss själva i värderande ord, såsom ”värdelös” eller en situation som ”hopplös”. Detta får betydelse för hur förändringsarbetet inom ACT ser ut, där fokus ligger på att urskönja och särskilja på vad som är tankar om självet, och vad som är sanning.

ACT syftar till att få personer att leva sina liv trots sådant som är jobbigt eller svårt genom acceptans.

För att undgå att fastna i språkets begränsande beskrivningar om vem vi är så använder sig ACT av övningar som fokuserar på upplevelse. Att vara medveten i nuet och bara känna efter hur det känns, utan att värdera det, kallas för medveten närvaro. Den medvetna närvaron är en viktig kärna inom ACT. Det förhållningssätt som råder inom ACT ger den egna personen distans till sina tankar och i ett nästa led möjligheten att inse att tankar ibland är felaktig. Ens automatiska tanke som dök upp i en viss situation var ingen sanning, det var blott en tanke. Att kunna inse skillnaden är väldigt viktigt inom ACT och kallas för defusion.

ACT för barn

De mer upplevelsebaserade övningar som utförs i en behandling med ACT gör att de också är lämpliga för barn. Rent kognitiv, tankebaserad, terapi kan vara svårt för ett barn att tillskansa sig och därför är ACT ett bra alternativ. ACT har i forskning visat sig vara en effektiv behandlingsform för barn med smärtproblematik och kroniska sjukdomar. Precis som för vuxna kan ACT bidra med en ökad acceptans av sådant som är jobbigt genom medveten närvaro och acceptans. I sin tur bidrar det till en förhöjd livskvalitet och en möjlighet att leva utifrån egna önskningar och villkor. Barn och unga som har tics eller lider av depression har också visat sig kunna effektivt behandlas med ACT.

ACT för medarbetare

ACT används ibland på arbetsplatser för att hjälpa medarbetare med bland annat stressproblematik. Ibland kallas det för Acceptance and Commitment Training eftersom det inte är en terapiform i ordets konventionella betydelse. ACT kan hjälpa till att återställa balansen i livet och att få ihop livspusslet med allt vad det innebär. Tanken med träningen är att ge deltagarna metoder för att hantera de jobbiga eller obehagliga känslorna och acceptera dem så att de sedan kan fokusera på de riktiga värden i livet och leva därefter. På så sätt kan deltagaren också nå sin fulla potential, på arbetsplatsen såväl som i livet. Att etablera vilka värden som är viktiga är en stor del av denna träning. Värden kan vara att umgås med familjen, att bli befordrad på jobbet eller att kunna hjälpa andra.

SAMMANFATTNING

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en vidareutveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT). Kärnan i ACT är att etablera värden som sedan går att efterleva. Fokus ligger på att acceptera de känslor och tankar som dyker upp, snarare än att förändra dem, för att sedan kunna skapa distans till dem. De övningar som används inom ACT är ofta upplevelsebaserade och kan används både för behandling av barn och stress- och ångestproblematik på arbetsplatser.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

FLER ARTIKLAR