Personuppgiftspolicyn berättar om hur vi tar hand om dina uppgifter.

Välkommen till Personuppgiftspolicyn på bokapsykolog.se.

Integritet och dataskydd är viktigt för oss på Bokapsykolog. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna policy redogör vi för vår personuppgiftsbehandling och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftspolicy Bokapsykolog Sverige AB

Bokapsykolog är en digital plattform för privatpersoner och företag som vill ha möjlighet att inhämta information inom området psykologi samt enkelt kunna boka tid hos legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Psykologer och psykoterapeuter i hela Sverige finns tillgängliga på plattformen med en profil samt med kontaktuppgifter. Företagen kan kostnadsfritt ansluta sig och själva komplettera med en korrekt och mer omfattande profilpresentation. Dessutom kan företagen kostnadsfritt använda en rad verktyg i sin verksamhet såsom bokningssystem, betalsystem, journalsystem och statistik.

Integritet och dataskydd är viktigt för oss på Bokapsykolog AB (”Bokapsykolog”). Du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, Dataskyddsförordningen, och tillämplig nationell lagstiftning.

Denna personuppgiftspolicy gäller för alla som på något sätt nyttjar Bokapsykologs tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss i egenskap av psykolog/psykoterapeut. I denna policy redogör Bokapsykolog för sin personuppgiftsbehandling och för vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat anges så är det Bokapsykolog som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring denna policy eller andra frågor relaterade till dataskydd.

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer, kön, uppgifter om hälsa, organisationsnummer för en enskild firma, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer, t ex IP-adresser.

2. Vad är behandling av en personuppgift?

Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering.

3. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss när du exempelvis använder våra tjänster såsom att du registrerar dig som ansluten psykolog eller psykoterapeut på vår plattform, kontaktar oss via telefon och mail, använder våra digitala kanaler, eller använder vårt bokningssystem. Vid bokning kommer uppgifter om den bokade tiden att behandlas. Dessa uppgifter omfattar klockslag för den aktuella bokningen, huruvida bokningen gäller ett telefonsamtal eller ett fysiskt möte och, om patienten i fråga valt att ange det, även inom vilken terapiform som bokningen avser.

Vidare behandlar vi de personuppgifter som du själv väljer att lämna i din psykologprofil, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, utbildning, språk och fotografi. Vi behandlar också ditt personnummer i syfte att säkerställa erforderlig legitimation.

Uppgifter från andra källor

Vi kan samla in och behandla personuppgifter som delas med oss från andra kunder eller samarbetspartners.

Vi kan komma att använda tredje parts tjänster för att samla in och uppdatera dina personuppgifter, detta sker från exempelvis officiella informationskällor/register som t ex Google.

Vi samlar automatiskt in och behandlar information om din aktivitet på webbplatsen såsom exempelvis tidsåtgång och användningsstatisk statisk genom användning av cookies. Detta sker i enlighet med vår cookie-policy som ni hittar här [länk] och denna personuppgiftspolicy.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • Administrera och tillhandahålla våra tjänster,
  • Hantera kommunikation med och mellan patienter och anslutna företag.
  • Marknadsföra våra och våra samarbetspartners tjänster
  • Sammanställa användarstatistik för att utveckla våra tjänster
  • Säkerställa att samtliga anslutna psykologer innehar erforderlig legitimation

5. Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter?

För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:
  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller din arbetsgivare.
  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, såsom bokföringsskyldighet.
  • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Detta intresse utgörs av marknadsföring och optimering av tjänsten, och personuppgifterna som behandlas på denna grund är exempelvis statistik och användarvanor. Vi har därtill ett berättigat intresse av att behandla ditt personnummer då detta är nödvändigt för att säkerställa att varje ansluten psykolog innehar erforderlig legitimation för den tjänst som ska utföras. Personuppgifterna kommer inte att användas för något annat syfte än det som de ursprungligen inhämtades för.

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig.

I det fall att personuppgiftsbehandlingen behandlas mot bakgrund av att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse så behandlar vi dina uppgifter så länge som krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Personuppgifter som behandlas mot bakgrund av att vi har ett berättigat intresse behandlas enbart så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamålet och aldrig längre än två (2) år. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

7. Vilka kan vi dela dina uppgifter med?

Samtliga personuppgifter som Bokapsykolog behandlar enligt ovan delas med Bokapsykologs mjukvaruleverantörer, såsom utvecklare och leverantör av vår plattform. Dessa utgör personuppgiftsbiträden till Bokapsykolog.

Om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och utöva Bokapsykologs rättsliga intressen kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje man.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift.

8. Var behandlas dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

9. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsa behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår. 

Dataportabilitet

Om du vill flytta de personuppgifter som du själv har delat med oss till någon annan så har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på [email protected]

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

10. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Bokapsykolog Sverige AB
559224-8339
Ankargatan 15
21117 Malmö
E-post: [email protected]

11. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.