Instabil personlighetsstörning

Instabil personlighetsstörning

Instabil personlighetsstörning, IPS, är ett syndrom som innebär att en lider av flera olika symptom med något oklar orsak. Någon med IPS kan lida av stora svängningar i sitt humör, vara känslomässigt instabil, se allt som svart eller vit samt ha svårigheter i att hantera nära relationer. IPS kallas även för borderline.


IPS eller borderline?

Instabil personlighetsstörning är för många mer känt under namnet borderline. Borderline personlighetsstörning, BPS, är samma sak som IPS men anledningen till att båda begreppen används är att det inom psykiatrin finns två olika internationella diagnossystem som använder respektive begrepp. Enligt det system Socialstyrelsen vill att den svenska psykiatrin ska använda benämns diagnosen som emotionell instabil personlighetsstörning, EIPS. IPS används som en förkortning till EIPS.

IPS/EIPS kan ses som en bättre med benämningen än borderline då IPS beskriver störningens huvudsakliga problematik, instabila känslor.

Av många används begreppet syndrom istället för störning, det vill säga instabilt personlighetssyndrom. Anledningen är att ordet personlighetsstörning kan vara missvisande och ge ett sken av att det är en störning av ens personlighet som orsakar besvären, när det i själva verket är flera sammanhängande symptom utan klarlagd orsak som utgör syndromet.

Forskare tror att IPS orsakas av ärftliga faktorer som gör en sårbar för syndromet i kombination med ogynnsamma uppväxtförhållanden.

Symptom

Som tidigare nämnt innebär IPS stora och ibland snabba pendlingar i ens humör. Det är inte ovanligt att gå från ett stabilt humör till att drabbas av ångest och katastroftankar. Att hantera sina känslor blir dessutom ofta destruktivt. Vid sidan av impulshandlingar och vredesutbrott är det även vanligt att ens nära relationer präglas av idealisering och nedvärdering om vartannat.

Symptomen kan variera mycket från person till person men för att få diagnosen behöver minst fem av följande symptom uppfyllas. Utöver dessa finns även fler kriterier:

 • Rädsla för separation
 • Känsla av inre tomhet
 • Svängningar mellan starka känslolägen
 • Impulsivitet
 • Overklighetskänslor, att uppfatta händelser som overkliga och att de inte berör en själv
 • Självdestruktiva beteenden som t.ex. ätstörningar, självskadebeteenden och sexuella riskbeteenden. Även tankar på självmord
 • Känslor för andra kan växla intensivt, från idealisering till nedvärdering
 • Förvirrade och instabila tankar och känslor om sig själv

Att leva med IPS

Då symptomen kan variera mycket från person till person blir det individuellt hur IPS tar sig i uttryck hos en person. Dessutom varierar symptomen i vilken grad de förekommer. Generellt sett innebär dock IPS ett stort lidande för den drabbade.

 • RelationerEftersom ett symptom för IPS är svårigheter i att hantera nära relationer innebär syndromet ofta att ens omgivning påverkas i stor utsträckning. I och med intensivt pendlande mellan idealisering och nedvärdering, att vara glad i någon eller att tycka illa om någon, blir det inte sällan svårt för omgivningen att förhålla sig till någon med IPS. Istället kan omgivningen uppfatta den med IPS som aggressiv och oberäknelig. Tyvärr spär detta på en ond cirkel eftersom en god nära relation i vanliga fall kan fungera som ett visst skydd mot dåligt mående.

  Relationer för någon med IPS kan också innebära beroende genom att tankar på att blir övergiven är starka. Det gör att någon med IPS lätt kan söka efter bekräftelse ifrån andra. Rädslan för att bli övergiven kan vara så påtaglig att någon med IPS hellre avslutar en relation själv än lever kvar med risken för att själv bli övergiven senare. 
 • Risker För den som lider av IPS finns det några mer vanliga risker än andra. Att ha IPS kan leda till missbruk av alkohol, droger och läkemedel. Stark ångest och nedstämdhet kan leda en till att försöka självmedicinera sig själv på ett sätt som bara gör ens psykiska hälsa sämre. Andra sätt att hantera sin ångest på är genom självskadebeteende.

  Det händer ofta att personer med IPS utvecklar destruktiva beteenden som ätstörningar, riskabla sexuella beteenden eller att fysiskt skada sig själv. I stunden kan det ses som snabba lösningar på ens ångest eller nedstämdhet, men detta belyser bara vikten av vidare hjälp då destruktiva självskadebeteenden aldrig är någon lösning på ens psykiska mående, tvärtom.  

Rädslan för att bli övergiven kan vara så påtaglig att någon med IPS hellre avslutar en relation själv än lever kvar med risken för att själv bli övergiven senare.

IPS behandling

För psykologisk behandling av emotionellt instabilt personlighetssyndrom finns bland annat två effektiva metoder; dialektisk beteendeterapi och mentaliseringsbaserad terapi.

 • Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en typ av kognitiv beteendeterapi. DBT är ett sätt att lära känna sina tankar och känslor och samtidigt lära sig att hantera dessa. Ett vanligt mål i DBT är att lära sig att acceptera känslor och tankar som kommer till en. För att hantera känslor används ofta medveten närvaro och mindfulness vid DBT. Inom DBT får man även jobba med beteendeförändringar för att nå ett större välmående och en fungerande vardag.
 • Mentaliseringsbaserad terapi, MBT, är i sin tur en terapeutisk form som syftar till ökad förståelse för sig själv och för andra människor. Detta görs genom att man bland annat får hjälp och träning i att tolka sina egna och andras handlingar.

Vid behandling av IPS kan även läkemedel användas för att lindra depressiva symptom och stabilisera ens stämningsläge.

Självklart går det även att göra saker på egen hand för att lindra och förebygga symptom vid IPS.

Tips för att påverka sin situation själv kan vara att:

 • Skapa rutiner och aktivera sig fysiskt. Rutiner kan förebygga stressande situationer och känslighet för impulser. Fysisk aktivitet kan minska ångest och nedstämdhet.
 • Undvik alkohol, droger och läkemedel eftersom en risk finns för beroende. Användandet av både droger och läkemedel kan vara lättillgängligt och skönt för stunden, men leder ofta till svårare problem att hantera känslor i längden.
 • Öva på att hantera känslor. Att vistas i en miljö där man mår bra kan underlätta hanterandet av känslor och på så sätt ge en tid för reflektion över sina tankar, känslor och beteenden. Att prata med andra i sin omgivning om sina tankar och känslor kan även hjälpa en att hantera sina känslor.

SAMMANFATTNING

Instabil personlighetsstörning är ett syndrom som framförallt innefattas av osäkra relationer, känslomässig instabilitet och självdestruktivt beteende. IPS är även känt under namnet borderline eller EPS, emotionell instabil personlighetsstörning. IPS utgörs av flera olika symptom där orsaken inte är helt klarlagd. Symptom vid IPS är bland annat rädsla för separation, växlingar mellan starka känslolägen, svårigheter i att hantera nära relationer, tomhetskänslor, impulsivitet och självdestruktiva beteenden. Två bra psykologiska behandlingar mot IPS är dialektisk beteendeterapi, DBT, och mentaliseringsbaserad terapi, MBT. DBT och MBT handlar kort om att lära sig att hantera sina känslor och att lära sig att förstå sig själv och andra bättre.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.